مقاله مطالعه فراواني ژن حدتhlyAباکتري ليستريا مونوسيتوژنز در سبزيجات تازه با استفاده از واکنش زنجيره‌اي پلي مراز

انشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مطالعه فراواني ژن حدتhlyAباکتري ليستريا مونوسيتوژنز در سبزيجات تازه با استفاده از واکنش زنجيره‌اي پلي مراز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله مطالعه فراواني ژن حدتhlyAباکتري ليستريا مونوسيتوژنز در سبزيجات تازه با استفاده از واکنش زنجيره‌اي پلي مراز : تعداد صفحات :8چکیده لیستریامونوسیتوژنز‌ یک پاتوژن سرمادوست مهم غذایی است که ممکن است در سبزیجات تازه یافت شود. انواع سبزیجات

مقاله بررسي فون کنه هاي آلوده کننده ي گوسفند و تغييرات فصلي جمعيت آن ها در استان آذربايجان غربي

د. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي فون کنه هاي آلوده کننده ي گوسفند و تغييرات فصلي جمعيت آن ها در استان آذربايجان غربي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله بررسي فون کنه هاي آلوده کننده ي گوسفند و تغييرات فصلي جمعيت آن ها در استان آذربايجان غربي : تعداد صفحات :10این تحقیق به منظور تعیین گونه های کنه ی سطح بدن گوسفند در منطقه ی آذربایجان غربی و میزان توزیع آلودگی بر حسب سن و جنس در قسمت های مختلف بدن آنها، میزان تغییرات فصلی آلودگی و میزا

مقاله مطالعه روند رويان زايي ميکروسپورهاي کلزا رقم پي اف (PF704) در شرايط درون شيشه اي با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني

ندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مطالعه روند رويان زايي ميکروسپورهاي کلزا رقم پي اف (PF704) در شرايط درون شيشه اي با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن مقاله مطالعه روند رويان زايي ميکروسپورهاي کلزا رقم پي اف (PF704) در شرايط درون شيشه اي با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني : تعداد صفحات :18در این تحقیق، ساختار سلولی میکروسپور های کلزا رقم پی اف (PF704)، در مسیر های رشد و نموی گامتوفیتی و رو