مقاله ارزيابي تاثير اسيدساليسيليک در مراحل مختلف رشدي بر خصوصيات کمي و کيفي ميوه انگور رقم ريش بابا در شاهرود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي تاثير اسيدساليسيليک در مراحل مختلف رشدي بر خصوصيات کمي و کيفي ميوه انگور رقم ريش بابا در شاهرود :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :17

اسیدسالیسیلیک بعنوان یک تنظیم‌کننده رشدی است که در تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیکی در گیاهان سهم بسزایی دارد. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی اسید‌سالیسیلیک بر روی خصوصیات کمی و کیفی رقم انگور ریش‌بابا در تاکستانی در سال 1393-1392، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید. تیمار مورد آزمایش محلول‌پاشی اسید‌سالیسیلیک به غلظت 150 میلی‌گرم بر لیتر بصورت محلول پاشی در 4 مرحله رشدی شامل: مرحله رشد رویشی، 50% گلدهی، غوره کامل و 3 هفته قبل از برداشت بود. نتایج نشان داد، کاربرد اسید-سالیسیلیک باعث افزایش تعداد خوشه در درخت، طول و عرض خوشه، تعداد حبه در خوشه، طول و عرض حبه، میانگین وزن 100 حبه، حجم آب میوه، میزان قند کل میوه، اسیدیته قابل تیتراسیون و وزن تک بذر در رقم ریش‌بابا را نسبت به تیمار شاهد شد در حالیکه درصد مواد جامد محلول کل نسبت به شاهد افزایش معنی داری نداشت. به طورکلی نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که محلول‌پاشی با غلظت 150 میلی‌گرم بر لیتر اسید‌سالیسیلیک در بهبود مراحل رشدی و عملکرد انگور تاثیر مثبتی دارد.

لینک کمکی