مقاله مقايسه تيمارهاي نانولوله‌هاي کربني با تيمارهاي شيميايي و فيزيکي براي شکست خواب بذر گونه مورد (Myrtus communis L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه تيمارهاي نانولوله‌هاي کربني با تيمارهاي شيميايي و فيزيکي براي شکست خواب بذر گونه مورد (Myrtus communis L.) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :16

گونه مورد در نواحی مرطوب و نیمه مرطوب ایران گسترش دارد و کاربردهای دارویی آن بسیار قابل‌توجه است. ازآنجایی‌که پرورش به‌صورت بذر در اولویت و اساس تولیدات گیاهی می‌باشد در این تحقیق سعی بر این شده که برای دست‌یابی به جوانه‌زنی، تولید و بیوماس بیشتر از تیمار‌های نوین نانولوله‌های کربنی در کنار تیمارهای اسیدسولفوریک و نیترات پتاسیم با غلظت‌های مختلف و همچنین تیمار آب جوش استفاده گردد. در مطالعه حاضر تیمارها بصورت کاملا تصادفی در غالب طرح کرت‌های خرد شده در زمان در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس اجرا گردید. نتایج نشان داد که تیمار نیترات پتاسیم با غلظت 2/0 درصد و زمان 24 ساعت و همچنین تیمار نانولوله‌کربن با غلظت 1/0 گرم در لیتر، هم در ارتباط با شاخص‌های جوانه‌زنی شامل سرعت و درصد جوانه‌زنی و هم در ارتباط با پارامترهای رشد گیاه چه مانند طول ریشه و ساقه چه و همچنین وزن خشک گیاه‌چه عملکرد بهتری در سطح احتمال 05/0 داشته‌اند. علاوه بر این با بررسی میکروگراف‌های تهیه‌شده از آندوکارپ بذر، به نظر می‌رسد که قابلیت چسبندگی و نفوذ ذرات نانولوله‌های کربن در حذف خواب فیزیکی این گونه مؤثر است.

لینک کمکی