مقاله اثر اشعه گاما بر فاکتورهاي فيزيولوژيک و عوامل آنتي اکسيدان دارويي درمنه کوهي (Artemisia aucheri Boiss)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر اشعه گاما بر فاکتورهاي فيزيولوژيک و عوامل آنتي اکسيدان دارويي درمنه کوهي (Artemisia aucheri Boiss) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :17

در این پژوهش اثر پرتوهای گاما با میزان انرژی و قدرت نفوذ بالا جهت تولید متابولیت های ثانویه مورد بررسی قرار گرفت. جوانه های جانبی گیاه پس از دو هفته رشد در محیط کشت MS در معرض سه دوز 50، 100 و 200 گری پرتو گاما قرار داده شد و پس از چهار هفته رشد در شرایط درون شیشه فاکتورهای فیزیولوژیکی و عوامل آنتی اکسیدان اندازه گیری شد. طبق تنایج حاصل شده در این تحقیق، پرتو گاما سبب افزایش میزان وزن تر و خشک گیاهان گردید. فنل کل به عنوان یک عامل آنتی اکسیدان در گیاه و کالوس همراه با زیاد شدن شدت دوز تابش افزایش پیدا کرد و میزان این ترکیب در کالوس به طور قابل توجهی بیشتر از گیاهان بود. میزان تانن های کندانسه در گیاهان با تابش پرتو گاما کاهش یافت و در دوز 100 به حداقل خود رسید. دوزهای 50 و 100 گری اشعه گاما سبب افزایش و دوز 200 گری باعث کاهش میزان فلاونوئید تام گیاهان گردید، همچنین از طرف دیگر پرتو گاما اثری بر میزان تانن های کندانسه و فلاونوئید تام کالوس درمنه کوهی نداشت و اختلاف معنی داری بین هر یک از تیمارها و نمونه شاهد مشاهده نشد. به طور کلی نتایج نشان داد گیاهان و کالوس تابش دیده برای مقابله با آسیب ها و رادیکال های آزاد تولید شده و رخ داد پی در پی واکنش های اکسیداسیون، با توجه به خاصیت آنتی اکسیدانی ترکیبات فنلی، گیاه را در برابر استرس اکسیداتیو و اثرات بیومولکولی اشعه گاما حفظ می کند.

لینک کمکی