مقاله تعيين ارتباط فراواني درختان با برخي عوامل محيطي در جنگل‌ راش (مطالعه موردي: جنگل‌هاي راش سوادکوه- مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تعيين ارتباط فراواني درختان با برخي عوامل محيطي در جنگل‌ راش (مطالعه موردي: جنگل‌هاي راش سوادکوه- مازندران) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :13

هدف از تحقیق ، بررسی ارتباط برخی از متغیرها بین اشکوب درختی وعلفی در جنگل های راش هیرکانی بود. تعداد 24 قطعه ‌نمونه دایره‌ای شکل و با مساحت 400 مترمربعی در یک شبکه آماربرداری 100 × 150 متری در جنگل مورد نظر استقرار یافت. کلیه درختان با قطر برابر سینه 2 سانتی متر در هر قطعه نمونه جهت تعیین فراوانی اندازه‌گیری شدند. غنای گونه های علفی با شمارش آنها و ضخامت لایه هوموس در مرکز و چهار گوشه هر قطعه‌نمونه انجام شد. تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر فراوانی گونه های درختی تعیین شد. نتایح نشان داد که بین ضخامت لایه هوموس با فراوانی گونه راش همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد (P=0/009) و با سایر گونه‌ها همبستگی معنی دار مشاهده نشد. همچنین فقط بین غنای گونه‌های علفی و فراوانی درخت افرا همبستگی معنی‌دار (P=0/026) وجود داشت. بین فراوانی راش با ممرز همبستگی مثبت معنی‌دار(P=0.036) و نیز همبستگی منفی معنی‌دار با فراوانی توسکای ییلاقی(P=0/000) و افرا (P=0/033) مشاهده گردید . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که عامل ارتفاع از سطح دریا بر میزان فراوانی گونه های درختی در جنگل مورد مطالعه تاثیر نداشت .

لینک کمکی