مقاله اثر 24-اپي براسينوليد بر جوانه زني و رشد لوله گرده اطلسي ( Petunia hybrid L.) تحت تنش کادميوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر 24-اپي براسينوليد بر جوانه زني و رشد لوله گرده اطلسي ( Petunia hybrid L.) تحت تنش کادميوم :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :18

کادمیوم یکی از فلزات سنگین آلوده کننده محیط زیست محسوب می‌شود که برای گیاهان بسیار سمی است. دانه‌های گرده در مقایسه با بخش‌های رویشی گیاه حساسیت بیشتری نسبت به کادمیوم دارند. براسینواستروئیدهای گیاهی به عنوان یکی از هورمون‌های موثر در تخفیف صدمات ناشی از تنش‌ها از جمله فلزات سنگین در گیاهان مطرح هستند. 24-اپی براسینولید یکی از موثرترین و با ثبات ترین براسینولیدهای شناخته شده است. برای ارزیابی اثر کادمیوم بر رویش و رشد دانه‌های گرده و نیز ارزیابی اثر احتمالی 24-اپی براسینولید در تخفیف و کاهش تنش حاصل از فلز سنگین کادمیوم، رویش و رشد دانه‌های گرده گیاه اطلسی در محیط کشت نیمه جامد در ظروف پتری بررسی گردید. این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار بررسی گردید. فاکتورهای مورد بررسی عبارت از دو سطح 24-اپی براسینولید شامل 0 و 05/0 مولار و شش سطح کلرید کادمیوم شامل 0، 10، 50، 100، 200 و300 میکرو مولار بود. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد کادمیوم در غلظت‌های بالاتر از 100 میکرومولار به میزان زیاد جوانه زنی و رشد دانه‌های گرده را کاهش داد اما در محدوده غلظت‌های پایین‌تر از آن، روند کاهشی کمتری مشاهده شد و حتی غلظت 10 میکرومولار کادمیوم نقش تحریک کنندگی در جوانه زنی و رشد دانه‌های گرده داشت. از نتایج حاصل از این پژوهش می‌توان بیان کرد 24-اپی براسینولید بطور موثری در غلظت‌های بالاتر از 50 میکرومولار کادمیوم موجب افزایش رویش و رشد دانه‌های گرده شد می‌شود اما در غلظت‌های پایینتر در افزایش رویش و رشد دانه‌های گرده تاثیری ندارد.

لینک کمکی