مقاله بررسي ويژگي‌هاي فيزيکي و فيزيولوژيکي بذر گونه توسکا ييلاقي در شرايط متفاوت اکولوژيکي (مطالعه موردي: طرح جنگلداري گلبند نوشهرـمازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ويژگي‌هاي فيزيکي و فيزيولوژيکي بذر گونه توسکا ييلاقي در شرايط متفاوت اکولوژيکي (مطالعه موردي: طرح جنگلداري گلبند نوشهرـمازندران) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 12

به منظور بررسی روند تغییرات مرفولوژیکی (طول و عرض)، فیزیکی (رطوبت و وزن هزار دانه) و فیزیولوژیکی (جوانه زنی) بذر و میوه گونه توسکا از 6 ارتفاع مختلف (50، 400، 800، 1200، 1400 و 1600 متر از سطح دریا) در محدوده طرح جنگل داری گلبند (آبخیز 45)، حوزه اداره کل منابع طبیعی نوشهر جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که کلیه ویژگی‌های مورد بررسی در سطوح ارتفاعی مورد مطالعه دارای تفاوت معنی دار (01/0P<) با یکدیگر هستند. به این ترتیب که بیشینه طول و عرض بذر و میوه در ارتفاع 1400 متری و کمینه این ویژگی‌ها در ارتفاع 50 متری از سطح دریا مشاهده گردید. وزن هزار دانه دارای بالاترین تنوع در بین ویژگی‌های مورد بررسی بود. رطوبت کلیه نمونه‌های تهیه شده از ارتفاعات مختلف کمتر از 5% بود که بیانگر ماهیت ارتدکس بذر این گونه است. بررسی ظرفیت جوانه زنی بذر توسکا نشان داد که بیشینه و کمینه این ویژگی به ترتیب در ارتفاع 1400 و 1600 متری از سطح دریا دیده می‌شود. نتایج کلی این تحقیق نشان داد که بذر توسکا ییلاقی مستقل از تغییر شرایط ارتفاعی، فاقد خواب است و بلافاصله پس از کاشت جوانه می‌زند. بهترین کیفیت بذر این گونه از نظر شاخص‌های مورد بررسی در این تحقیق (طول و عرض میوه/بذر، وزن هزاردانه، رطوبت و ظرفیت جوانه زنی) در ارتفاع 1400 متری از سطح دریا دیده می‌شود.

لینک کمکی