مقاله مقايسه مشخصه هاي کمي و کيفي در توده هاي جنگلي طبيعي مديريت شده و مديريت نشده سري 7 شن رود سياهکل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه مشخصه هاي کمي و کيفي در توده هاي جنگلي طبيعي مديريت شده و مديريت نشده سري 7 شن رود سياهکل :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 17

در این تحقیق، وضعیت مشخصه¬ های کمی و کیفی در توده ¬های جنگلی طبیعی مدیریت شده و مدیریت نشده سری 7 شن رود سیاهکل، بررسی شد. برای انجام این بررسی، پارسل 2 سری به عنوان مدیریت نشده و پارسل های 3 و 4 آن به عنوان پارسل های مدیریت شده، انتخاب شدند. آماربرداری به روش سیستماتیک با نقطه شروع تصادفی، به ابعاد شبکه 200×100 متر و قطعات نمونه 10 آری دایره شکل، انجام و اطلاعات مربوط به درختان شامل نوع گونه، قطر در ارتفاع برابر سینه درختان با بیش از 5/12 سانتی متر، ارتفاع دو درخت شاهد و وضعیت کیفی درختان اندازه گیری و مشخص شد. همچنین اطلاعات زادآوری همه نهال های با قطر برابرسینه کمتر از 5/12 سانتی¬ متر اندازه¬گیری و ثبت شد. نتایج نشان داد که بین میانگین سطح مقطع، حجم در هکتار و درجه کیفی درختان در پارسل های مدیریت شده و مدیریت نشده تفاوت معنی داری وجود ندارد. از نظر سایر مشخصه های کمی (شامل: تعداد و حجم سرپا در هکتار، میانگین ارتفاع لوری و میانگین زادآوری) بین توده های موردمطالعه اختلاف معنی داری در سطح 05/0 مشاهده شد. ترکیب گونه راش 87/83 درصد در پارسل مدیریت نشده و 15/97 درصد در پارسل های مدیریت شده، بدست آمد. بنظر می رسد که دخالت در توده، تیپ ناخالص راش را به سمت تیپ خالص راش سوق داده و باعث افزایش استقرار تجدید حیات عمدتا از گونه راش شده است. نتیجه حاصله همچنین مناسب بودن محدوده ارتفاعی مورد مطالعه را برای استقرار گونه راش تائید نمود.

لینک کمکی