مقاله بررسي اثر تيمارهاي مختلف شيميايي، آب داغ و آب جاري بر شکست خواب بذرهاي بابا‌آدم (Arctium lappa)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر تيمارهاي مختلف شيميايي، آب داغ و آب جاري بر شکست خواب بذرهاي بابا‌آدم (Arctium lappa) :
تعداد صفحات : 12

بابا آدم (Arctium lappa) گیاهی دارویی از تیره کاسنی است. بذرهای گیاه بابا آدم دارای خواب هستند، بنابراین کوتاه نمودن دوره خواب و افزایش میزان جوانه‌زنی بذرها توسط روشهای آزمایشگاهی می‌تواند در احیای این گیاه مؤثر باشد. در پژوهش حاضر تیمارهای به کار گرفته شده برای شکستن خواب بذرهای گیاه مذکور عبارت بودند از نیترات پتاسیم 2/0 درصد، اسید سولفوریک 75 درصد (به مدت 5 و 10 دقیقه)، آب داغ (70 و 90 درجه سانتی‌گراد به مدت 15 دقیقه) و آب جاری (در دو مدت زمان 24 و 48 ساعت). نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بیشترین درصد جوانه‌زنی بذرها (85 درصد) در اثر اعمال تیمار نیترات پتاسیم 2/0 درصد (برای مدت زمان 48 ساعت) قابل دسترسی است. تیمارهای اسید سولفوریک، آب داغ و آب جاری نیز اثرات قابل توجهی بر افزایش درصد جوانه‌زنی نشان دادند (به ترتیب، 66، 65 و 24 درصد). بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق و با توجه به اثرات منفی اسید سولفوریک 75 درصد بر رشد و نمو دانه رستها، مناسب ترین و کارآمدترین تیمارها برای شکست خواب بذرهای گیاه بابا آدم نیترات پتاسیم 2/0 درصد و آب داغ (70 درجه سانتی گراد) پیشنهاد می شود.

لینک کمکی