مقاله پاسخ شاخص کارايي فتوسنتزي (‏PIABS‏) نسبت به کمبود نيترات در گياهان تنباکو (‏Nicotiana ‎plumbaginifolia‏) تراريخته شده با ژن ناقل نيترات ‏AtNRT2.1‎‏ با استفاده از فلئورسنس کلروفيل ‏a‏ ‏

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پاسخ شاخص کارايي فتوسنتزي (‏PIABS‏) نسبت به کمبود نيترات در گياهان تنباکو (‏Nicotiana ‎plumbaginifolia‏) تراريخته شده با ژن ناقل نيترات ‏AtNRT2.1‎‏ با استفاده از فلئورسنس کلروفيل ‏a‏ ‏ :
تعداد صفحات : 14

مطالعات بر روی گیاه تنباکو تراریخته شده با ژن ‏AtNRT2.1‎‏ مربوط به سیستم ترابری با تمایل بالا ‏HATS‏ (‏High Affinity Transport ‎System‏) نشان داده¬است که استفاده از روش اندازه¬گیری وزن تر و خشک از حساسیت کافی برای نشان دادن تفاوت¬های میان گیاهان تراریخته و ‏خودرو برخوردار نیست، لذا در این تحقیق از روش حساستر فلئورسنس کلروفیل ‏a‏ استفاده گردید. بدین منظورگیاهان تنباکو خودرو و‎ ‎تراریخته ‏شده با ژنAtNRT2.1 ‎‏ در محیط هیدروپونیک کشت‏‎ ‎و نیترات در غلظت کم در محدوده فعالیت سیستم ‏‎ HATS‎به محیط کشت افزوده شد. ‏گیاهان مورد سنجش وزن تر و کلروفیل نسبی و شاخص کارایی (‏PIABS‏) با استفاده از فلئورسنس کلروفیل ‏a‏ قرار گرفتند. نتایج نشان داد تفاوت ‏معنی داری در وزن تر و کلروفیل نسبی در گیاه خودرو و تراریخته وجود ندارد. تفاوت معنی دار پارامتر شاخص کارایی در گیاهان تراریخته نسبت‏‎ ‎به گیاه خودرو در 4 ساعت اول آزمایش نشان می¬ دهد، که این برتری احتمالا ناشی از جذب بهتر نیترات در اثر بیان دائمی ژن انتقالی در ساعات ‏اولیه آزمایش باشد.‏

لینک کمکی