مقاله بررسي اثر پيش‌تيمار ساليسيليک اسيد بر ويژگيهاي جوانه¬زني بذر و رشد اوليه دانه‌رست Bromus tomentellus Boiss. در شرايط تنش کادميوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر پيش‌تيمار ساليسيليک اسيد بر ويژگيهاي جوانه¬زني بذر و رشد اوليه دانه‌رست Bromus tomentellus Boiss. در شرايط تنش کادميوم :
تعداد صفحات : 12

گیاهان در مراحل مختلف زندگی با شرایط تنشی گوناگونی مواجه هستند. این شرایط توسط عوامل زنده یا غیر زنده ایجاد می شود و بر جوانه­زنی و رشد گیاهان اثر می­گذارد. وجود فلزات سنگین در خاک یکی از مهم ترین تنشهای محیطی محسوب می­شود که می­تواند منجر به کاهش رشد و تولید انواع اکسیژنهای واکنش گر گردد. سالیسیلیک اسید یک هورمون گیاهی بر ای کاهش اثرات مضر بسیاری از تنشها شناخته شده است. در تحقیق حاضر اثر پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید به مدت 10 ساعت در سطوح 0 ،100 ، 200 و 300 میلی گرم در لیتر، بر روی جوانه­زنی و رشد بذورB. tomentellus تحت شرایط تنش با کادمیوم در سطوح 0، 10، 20 و 30 میلی گرم در لیتر مطالعه شد. نتایج مبین کاهش درصد جوانه­زنی، سرعت جوانه­زنی ، طول ریشه­چه و طول ساقه­چه در اثر حضور کادمیوم بود. به طوری که طول ریشه­چه و طول ساقه­چه در غلظت 30 میلی گرم در لیتر محلول کادمیوم کمترین مقدار را نشان داد. در مقابل، سالیسیلیک اسید درصد جوانه­زنی، سرعت جوانه­زنی، طول ریشه­چه و طول ساقه­چه را در شرایط تنش با کادمیوم و غیر تنش افزایش داد. درصد جوانه­زنی در غلظت 200 میلی­گرم در لیتر و برای طول ریشه­چه در غلظت 300 میلی­گرم در لیتر محسوس­تر بود.

لینک کمکی