مقاله بررسي تأثير موسيلاژ بذر بر ميزان مقاومت به خشکي گياه شاهي (Lepidium sativum L) در مرحله جوانه‌زني و رشد اوليه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير موسيلاژ بذر بر ميزان مقاومت به خشکي گياه شاهي (Lepidium sativum L) در مرحله جوانه‌زني و رشد اوليه :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 14

رشد و نمو گیاهان از مرحله جوانه‌زنی بذر شروع و با استقرار گیاهچه در خاک ادامه می‌یابد. به‌منظور بررسی نقش موسیلاژ در مقاومت به خشکی شاهی (Lepidium sativum L) در مرحله جوانه‌زنی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام شد. در این آزمایش سطوح مختلف تنش خشکی در پنج سطح (0، 5/0-، 9/0-، 45/1-، 1/2- مگاپاسکال) بر دونوع بذر با موسیلاژ و بدون موسیلاژ شاهی اعمال شد. نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی صفات جوانه‌زنی شامل درصد و سرعت جوانه‌زنی، طول ساقه‌چه و ریشه‌چه و بنیه بذر به‌طور معنی‌داری در سطح یک درصد (01/0p<) کاهش یافت. همچنین تأثیر موسیلاژ بر صفات جوانه‌زنی شاهی در سطح یک درصد (01/0p<) معنی‌دار بود و در اکثر صفات مورد بررسی بذور دارای موسیلاژ در مقایسه با بذرهای بدون موسیلاژ به میزان کمتری تحت تأثیر تنش خشکی قرار گرفتند. به‌طور کلی نتایج این تحقیق نشان‌دهنده نقش مثبت موسیلاژ در حفظ رطوبت و بهبود جوانه‌زنی بذر در شرایط تنش رطوبتی است.

لینک کمکی