مقاله تأثير عصاره ورمي کمپوست بر برخي خصوصيات جوانه زني نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير عصاره ورمي کمپوست بر برخي خصوصيات جوانه زني نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 21

د آلی ورمی کمپوست، بدلیل ساختار متخلخل، ظرفیت نگه داری آب بالا، دارا بودن موادی شبیه به هورمون ها و تنظیم کننده های رشد گیاهی و داشتن عناصر غذایی می تواند تأثیر تنش ها بر گیاهان کاهش دهد. در این راستا به منظور بررسی بر همکنش سطوح مختلف عصاره آبی ورمی کمپوست و تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی نخود (رقم کرج) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و4 سطح مختلف از عصاره ورمی کمپوست و 4 سطح خشکی انجام شد. نتایج نشان داد بین سطوح مختلف خشکی اختلاف معنی داری از نظر درصد و سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، طول ریشه چه، ساقه چه، گیاهچه، وزن خشک ساقه چه، ریشه چه و آندوسپرم مصرفی وجود داشت (P 0.01). تنش خشکی در سطح 9- بار کاهش معنی داری در کلیه صفات مورد بررسی نسبت به شاهد داشت. عصاره ورمی کمپوست با سطح 5 درصد حجمی، موجب افزایش معنی داری (P 0.01) در میزان طول ساقه چه، ریشه چه و وزن خشک ریشه چه نسبت به دیگر سطوح شد. اثرات متقابل عصاره ورمی کمپوست و تنش خشکی تأثیر معنی داری بر میزان درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و وزن خشک ریشه چه داشت (P 0.05). به طور کلی می توان استفاده از عصاره ورمی کمپوست در سطح 5 و 10 درصد حجمی را برای افزایش شاخص های جوانه زنی توصیه کرد. در این آزمایش سطح 20 درصد حجمی عصاره ورمی کمپوست اثر منفی بر کلیه صفات جوانه زنی داشت.

لینک کمکی