مقاله تغييرات ايجاد شده توسط ساليسيليک اسيد در گياهان گلرنگ (L. Carthamus tinctorius) تحت تنش شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تغييرات ايجاد شده توسط ساليسيليک اسيد در گياهان گلرنگ (L. Carthamus tinctorius) تحت تنش شوري :
تعداد صفحات : 16

در این مطالعه تاثیر غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید (0، 5/0 و 1 میلی مولار) بر پارامترهای رشد، جذب مواد معدنی، پراکسیداسیون لیپید (مالون دآلدئید)، نشت یونی و رنگیزه های فتوسنتزی در دو رقم گلرنگ (L. Carthamus tinctorius) (بهاره اصفهان و پاییزه (279)) درشرایط تنش شوری (0و 12 دسی زیمنس بر متر) مورد بررسی قرار گرفت. هر دو رقم گلرنگ، پاسخ مشابهی به تنش شوری و تیمار سالیسیلیک اسید نشان دادند. کاربرد سالیسیلیک اسید با غلظت 5/0 میلی مولار در هر دو رقم گلرنگ، موجب بهبود رشد گیاهان و افزایش رنگیزه های فتوسنتزی هم در شرایط تنش و هم در شرایط غیر تنش گردید. غلظت مالون دآلدئید و نشت یونی که در تنش شوری افزایش یافته بود توسط این غلظت از سالیسیلیک اسید کاهش یافت. همچنین کاربرد سالیسیلیک اسید (5/0 میلی مولار) مقدار سدیم را در گیاهان تحت تنش کاهش داد و غلظت عناصر پتاسیم و کلسیم را افزایش داد. اما کاربرد سالیسیلیک اسید با غلظت 1 میلی مولار نه تنها اثرات منفی تنش شوری را بر رشد، پراکسیداسیون لیپیدها، نشت یونی و رنگیزه های فتوسنتزی کاهش نداد، بلکه خود موجب افزایش پراکسیداسیون لیپید، نشت یونی و کاهش پارامترهای رشد و مقدار رنگیزه های فتوسنتزی گردید. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که سالیسیلیک اسید در غلظت کم مورد استفاده (5/0 میلی مولار) به عنوان تنظیم کننده رشد، موجب افزایش مقاومت گلرنگ به تنش شوری گردید، اما در غلظت های بالاتر (1 میلی مولار) موجب تشدید تنش شوری و در نتیجه کاهش بیشتر رشد گیاهان شد.

لینک کمکی