مقاله تاٌثير جنگل‌کارهاي بومي و غيربومي سري چاي باغ قائم شهر بر تنوع زيستي گونه‌هاي گياهي و زادآوري گونه‌هاي چوبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاٌثير جنگل‌کارهاي بومي و غيربومي سري چاي باغ قائم شهر بر تنوع زيستي گونه‌هاي گياهي و زادآوري گونه‌هاي چوبي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :22

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر جنگل‌کارهای بومی و غیربومی بر تنوع زیستی گونه‌های گیاهی و زادآوری گونه‌های چوبی در سری چای باغ قائمشهر واقع در استان مازندران انجام پذیرفت. به این منظور، سطح 2 هکتار از هر یک از توده‌های افرا پلت، توسکا ییلاقی، زربین، کاج سیاه، عرصه خالی (به عنوان شاهد) مورد بررسی قرار گرفت. سپس در هر توده 15 قطعه نمونه مربعی شکل به ابعاد 20 ×20 متر برداشت شد. به منظور برداشت گونه‌های علفی و زادآوری گونه‌های چوبی میکروپلات‌هایی به ابعاد 1 × 1 متر پیاده شد. برای مقایسه تنوع گونه ای در توده‌های جنگل‌کاری شده مختلف از شاخص‌های تنوع گونه‌ای سیمپسون، شانون‌وینر و مکینتاش، غنای گونه‌ای مارگالف و منهنیک، شاخص‌های یکنواختی پیت و هیل استفاده گردید. تجزیه واریانس مقادیر تنوع زیستی گونه‌های علفی و زادآوری در توده‌های مورد مطالعه نشان داد که کلیه شاخص‌های مورد نظر تفاوت‌های آماری معنی‌داری را به نمایش گذاشته‌اند. در ارتباط با پوشش علفی، بیشترین مقدار شاخص‌های سیمپسون، مکینتاش، مارگالف، منهینیک، پیت و هیل در منطقه شاهد و بیشترین مقدار شاخص شانون‌وینر در توده جنگل‌کاری شده کاج سیاه مشاهده شد. در خصوص زادآوری گونه‌های چوبی نیز بالاترین مقادیر شاخص‌های مورد بررسی به توده جنگل‌کاری شده افراپلت اختصاص داشت . با توجه به نتایج تحقیق حاضر توصیه می‌شود که در جنگل‌کاری‌ها به منظور حفظ و توسعه تنوع زیستی (بویژه زادآوری گونه‌های چوبی) هر منطقه ، گونه‌های پهن‌برگ بومی در اولویت باشند و کاشت گونه‌های سوزنی‌برگ فقط در شرایط خاص و به همراه اهداف خاص با مطالعه دقیق اکوسیستم منطقه انجام شود.

لینک کمکی