مقاله تاثير تنش خشکي بر فتوسنتز، پارامترهاي وابسته به آن و محتواي نسبي آب گياه آنيسون (Pimpinella anisum L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير تنش خشکي بر فتوسنتز، پارامترهاي وابسته به آن و محتواي نسبي آب گياه آنيسون (Pimpinella anisum L.) :
تعداد صفحات :18

خشکی یکی از مهمترین تنش های محیطی است که مورفولوژی، فیزیولوژی و بیوشیمی گیاه را تحت تاثیر قرار می¬دهد و اثرات عمده ای بر تولیدات کشاورزی می¬گذارد. به همین منظور مطالعه ای با عنوان تاثیر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک آنیسون، در بهار 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان به اجرا درآمد. به اجرا درآمد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. در این آزمایش تاثیر تنش خشکی در سه سطح، آبیاری در کلیه¬ی مراحل رشد به صورت هفتگی (شاهد)، قطع آبیاری در اواسط مرحله گلدهی تا بروز علائم تنش به مدت 15 روز و سپس آبیاری مجدد، و قطع آبیاری در مرحله پر شدن دانه تا بروز علائم تنش به مدت 15 روز و سپس آبیاری مجدد مورد بررسی قرار گرفت. شاخص محتوای کلروفیل، هدایت روزنه¬ای، سرعت تعرق، سرعت فتوسنتز و محتوای نسبی آب در شرایط تنش خشکی به¬طور معنی¬داری (05/0 p) کاهش یافتند اما دمای برگ افزایش یافت.

لینک کمکی