مقاله بررسي ناپايداري ديناميکي پنل هاي استوانه اي کامپوزيت چندلايه با کاربرد تئوري لايروايز مرتبه اول برشي و روش نوارمحدود اسپلاين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ناپايداري ديناميکي پنل هاي استوانه اي کامپوزيت چندلايه با کاربرد تئوري لايروايز مرتبه اول برشي و روش نوارمحدود اسپلاين :
تعداد صفحات :24

در این مقاله تئوری لایروایز صفحات ارائه شده توسط ردی ، به منظور تحلیل نا‌پایداری دینامیکی پنل‌های استوانه‌ای کامپوزیتی چندلایه ضخیم با استفاده از روش نوار محدود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ناپایداری پارامتری، یکی از انواع ناپایداری تحت اثر نیروهای دینامیکی است که در آن نیروهای داخل صفحه اعمالی به سازه دارای تغییرات هارمونیک یا متناوب با زمان هستند. با فرض میدان جابه‌جایی مبتنی بر تئوری لایروایز شامل ترم‌های مرتبه اول برشی، روابط کرنش-تغییرمکان خطی و خصوصیات ماده ارتوتروپیک الاستیک خطی، اصل کار مجازی به منظور تحلیل عددی مدل نوار محدود مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور ارائه میدان جابه‌جایی فرضی برای تحلیل معادلات حاکم، از روش نوار محدود اسپلاین مرتبه 3 استفاده می‌شود. مقادیر فرکانس‌های طبیعی و بار بحرانی کمانش پنل‌های استوانه‌ای کامپوزیت، با استفاده از فرمولاسیون ارائه شده محاسبه و مرزهای ناپایداری دینامیکی، با استفاده از تقریب مرتبه اول بولوتین استخراج شده است. نتایج ارائه شده شامل بررسی تاثیرات تغییر در شرایط مرزی، نوع لایه‌چینی، نسبت طول به ضخامت و انحنای پنل بوده و تاثیر این تغییرات بر مرزهای فرکانس ناپایداری دینامیکی، مورد تحقیق و مقایسه قرار گرفته است.

لینک کمکی