مقاله نقش نهادهاي قانوني و سياسي در توسعه بيمه عمر؛ در کشورهاي اسلامي OIC

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش نهادهاي قانوني و سياسي در توسعه بيمه عمر؛ در کشورهاي اسلامي OIC :
تعداد صفحات :37

بیمه عمر از نهادهای مهم مالی است که در کنار دیگر نهادها به‌ عنوان کانال هدایتی پس‌انداز خانوارها، نقش مؤثری در تأمین و تجهیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری در بازار پول و سرمایه دارد. با وجود اهمیت این نهاد در رشد و توسعه اقتصادی، در کشورهای اسلامی به حد کفایت توسعه پیدا نکرده است. یکی از مهم‌ترین علل توسعه‌نیافتگی صنعت بیمه عمر در کشورهای اسلامی، وجود باورهای خاص در این کشورها و ادعای وجود عناصر بهره، ربا و قمار در این نوع بیمه‌هاست. در مقاله پیش‌رو، تفاوت بیمه با این عناصر بیان‌شده و جهت توسعه بیمه عمر در کشورهای اسلامی از راه چگونگی اثربخشی نهادهای نظارتی قانونی و سیاسی و برقراری شفافیت در فعالیت‌های بیمه‌گری جهت اطمینان از سرمایه‌گذاری منابع مالی بیمه عمر در فعالیت‌های مولد، اشتغال‌زا و مطابق با موازین شریعت اسلام، راهکارهایی ارائه شده است. هدف اصلی مطالعه، بررسی اثر متغیرهای قانونی و سیاسی بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای اسلامی (OIC) طی دوره زمانی (1999ـ2011) با استفاده از رهیافت پانل دیتا متوازن است. نتیجه‌های پژوهش بیان می‌کند که عملکرد مناسب نهادهای نظارتی قانونی و سیاسی و متغیرهای اقتصادی شامل توسعه مالی و درآمد سرانه و متغیر سرمایه انسانی به‌ عنوان معیار ریسک‌گریزی اثر مثبت و معنادار بر توسعه بیمه عمر در کشورهای اسلامی منتخب دارند؛ در حالی‌که متغیر نرخ تورم انتظاری اثر منفی و معنادار بر توسعه بیمه عمر کشورهای اسلامی دارد.

لینک کمکی