مقاله اثر سرمايه ديني بر هزينه هاي اين جهان و هزينه هاي در راه خدا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر سرمايه ديني بر هزينه هاي اين جهان و هزينه هاي در راه خدا :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :48

یکی از سفارش­های ویژه دین، پرداخت زکات است که در مفهوم همگانی آن به معنای هزینه در راه خداست. این هزینه به پیوند افراد با دین یعنی عوامل برانگیزاننده دینی مانند ایمان و سرمایه دینی بستگی دارد. هزینه­های این جهان نیز در شرایطی از سرمایه دینی اثر می­پذیرد. این مقاله در پی آن است که به بررسی اثر سرمایه دینی بر هزینه­های این جهان و هزینه­های در راه خدای خانوار با نگاه به نظریه­های اسلامی بپردازد. بر پایه این نظریه­ها و بررسی­های تجربی انجام‌شده در این زمینه، در بررسی این نوشتار، هزینه­های خانوار و نیز هزینه­های در راه خدا، تابعی از متغیرهای درآمد، دارایی، پس­انداز، سن، بُعد خانوار، سرمایه دینی و سرمایه­گذاری کاری در جایگاه متغیرهای توضیح‌دهنده گرفته شده­ است. در این بررسی سرمایه دینی بر پایه مولد جایگاه (ژنراتور موقعیت) که از ابزارهای جهانی است، اندازه‌گیری و در مدل می‌آید. داده­های این بررسی با به‌کارگیری پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری، شهروندان شهر زاهدان با نمونه­ای برابر با پانصد سرپرست خانوار بوده است. داده­ها با روش­های اقتصاد سنجی تحلیل شده­اند. اصلی­ترین یافته­ها آن است که سرمایه دینی، سن، درآمد، دارایی، سرمایه‌گذاری کاری بر هزینه­های دینی اثر مثبت داشته­اند و سرمایه دینی هزینه­های زندگی این جهان را کاهش نمی­دهد.

لینک کمکی