مقاله بررسي تاثير متغيرهاي توليد بر رسانايي الکتريکي و ريزسختي آلياژ نانوکريستالي Cu-5 at. %Ta

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تاثير متغيرهاي توليد بر رسانايي الکتريکي و ريزسختي آلياژ نانوکريستالي Cu-5 at. %Ta :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

در پژوهش حاضر از روش آلیاژسازی مکانیکی برای تولید آلیاژهای نانوکریستالی Cu-5 at. % Ta استفاده شد. به منظور دستیابی به نمونه های با خواص مطلوب اثر تغییر اندازه گلوله‏های آسیا، اتمسفر و دمای تف‏جوشی بر ریزساختار، رسانایی الکتریکی و ریزسختی نمونه فوق مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی های ریزساختاری از دو شرایط گلوله‏های به قطر 10 میلی‏متر و مخلوطی از گلوله‏های 10 و 5 میلی‌متری نشان داد که نمونه‏ی آسیاشده با استفاده از گلوله‏های مخلوط، متوسط اندازه کریستالیت‏ ریزتری دارد. پس از آسیاکاری، روش پرس سرد و تف‏جوشی در کوره در اتمسفرهای نیتروژن، آرگون و خلأ در دمای 550 انجام شد، نمونه‏های تف‏جوشی شده در شرایط خلأ مجموعه خواص بهتری را از خود نشان دادند. به منظور بررسی اثر دمای تف جوشی بر خواص محصول دماهای 700 و 850 نیز در شرایط خلأ مورد بررسی قرار گرفتند، نتایج نشان دادکه نمونه‏ی تف‏جوشی شده در دمای 850 بیشترین میزان رسانایی الکتریکی و ریزسختی را دارد. درمجموع نمونه‏ی آسیاشده با گلوله‏های مخلوط و تف‏جوشی شده در دمای 850 در شرایط خلأ میزان رسانایی الکتریکی برابر IACS %7/15 و ریزسختی HV 2/196 را نشان داد که بیشترین میزان رسانایی الکتریکی و ریزسختی در بین نمونه‏های مس- تانتالم تولیدشده در این پژوهش بود.

لینک کمکی