مقاله بررسي و مقايس? رفتار خوردگي آلياژ منيزيم AZ91 ريختگي و تغييرفرم‌يافته به‌روش اکستروژن‌برشي‌ساده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي و مقايس? رفتار خوردگي آلياژ منيزيم AZ91 ريختگي و تغييرفرم‌يافته به‌روش اکستروژن‌برشي‌ساده :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :13

در این تحقیق اثر تغییرشکل پلاستیک شدید بر رفتارخوردگی آلیاژ منیزیم AZ91 در دمای اتاق مورد بررسی قرارگرفت. به‌همین منظور نمونه‌های ریختگی، اکستروژن‌صفحه‌ای و اکستروژن‌برشی‌ساده از این آلیاژ تهیه شد. تصاویر میکروسکوپ نوری حاکی از حذف رسوبات β در نمون اکستروژن‌صفحه‌ای و تشکیل دوقلویی در نمون اکستروژن‌برشی‌ساده بود. بااستفاده از آزمون‌های الکتروشیمایی در محیط کلرید سدیم% 5/3 وزنی رفتار خوردگی نمونه‌ها بررسی گردید. طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی حاکی از جدایش لای Mg(OH)2 از سطح نمونه‌ها بود. همچنین مقاومت پلاریزاسیون نمون اکستروژن‌صفحه‌ای به‌دلیل حذف رسوبات β افزایش یافت، اما در نمون اکستروژن برشی ساده به دلیل تشکیل دوقلویی و ایجاد رسوبات β پراکنده، مقاومت پلاریزاسیون تاحدودی کاهش یافت. آزمون تافل نیز نتایج حاصل از بررسی را تایید نمود.

لینک کمکی