مقاله پرس تجمعي پيوندي: روشي نوين جهت توليد نانوکامپوزيت زمينه فلزي آلومينيم/ اکسيد روي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پرس تجمعي پيوندي: روشي نوين جهت توليد نانوکامپوزيت زمينه فلزي آلومينيم/ اکسيد روي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :13

تاکنون مطالعات مفید محدودی در رابطه با تولید نانوکامپوزیت‌‌‌های زمینه فلزی تقویت‌‌‌ شده با ذرات انجام شده‌‌‌ است. از جمله‌‌‌ دلایل این محدودیت می‌‌‌توان به دشوار بودن توزیع یکنواخت نانو ذرات تقویتکننده در زمینه‌‌‌ی فلزی، واکنش فصل‌‌‌مشترک زمینه و ذرات و در نتیجه‌‌‌ی آن کاهش کارآیی نانوکامپوزیت‌‌‌ها در روشهای سنتی تولید کامپوزیتها اشاره کرد. روش ابداعی پرس تجمعی-پیوندی در این پژوهش به گونهای طراحی شد که به کمک آن نانوکامپوزیت آلومینیم/اکسید روی به شکل موفقیت آمیزی تولید گردید. تحولات ریزساختاری و خواص مکانیکی آلومینیم خالص و نانوکامپوزیت تولید شده در مراحل مختلف فرایند پرس تجمعی پیوندی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و آزمون‌ کشش بررسی شد. نتایج نشان داد پس از مرحله دوم فرایند پرس تجمعی پیوندی، تمامی خوشه‌ها و مناطق تهی از ذرات محو شد و توزیع ذرات در زمینه کاملاً همگن بود. با افزودن نانوذرات اکسید روی به زمینه آلومینیومی، استحکام کششی تا 6/2 برابر ماده اولیه بهبود یافت. ازدیاد طول نانوکامپوزیت در مرجله اول فرایند پرس تجمعی پیوندی کاهش و به 4/3 درصد رسید اما با ادامه فرایند و در مرحله دوم تا 2/7 درصد افزایش یافت. همچنین مطالعه شکست نگاری نمونهها نشان داد نوع شکست، شکست داکتیل برشی بود.

لینک کمکی