مقاله بررسي اثر افزودن نانوکريستال هيدروکسي آپاتيت طبيعي بر روي خواص مکانيکي و ريز ساختاري سيمان سورل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اثر افزودن نانوکريستال هيدروکسي آپاتيت طبيعي بر روي خواص مکانيکي و ريز ساختاري سيمان سورل :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 14

در این پژوهش تلاش شده است تا تاثیر استفاده از نانوکریستال هیدروکسی آپاتیت طبیعی بر ریزساختار و خواص مکانیکی سیمان سورل مورد مطالعه قرار گیرد .برای مطالعه و بررسی مورفولوژی و ریزساختار سیمان حاوی نانو کریستال هیدروکسی آپاتیت، از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)بهره گرفته شد. آنالیز فازی نمونه‌ها با تکنیک XRD ارزیابی شد وحضور فاز هیدروکسی آپاتیت را در زمینه سیمان سورل تأیید نمود. در نهایت از آزمون استحکام فشاری، به منظور سنجش و تعیین استحکام فشاری نمونه‌ها استفاده شد.نتایج حاصل نشان داد که افزودن نانو کریستال هیدروکسی آپاتیت در مقادیر 15 درصد وزنی باعث افزایش استحکام فشاری سیمان سورل می‌شود.

لینک کمکی