مقاله سنتزو مشخصه يابي ريزساختاري نانوکامپوزيت سه تايي SiO2-Al2O3-ZnO توليد شده به روش سل-ژل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سنتزو مشخصه يابي ريزساختاري نانوکامپوزيت سه تايي SiO2-Al2O3-ZnO توليد شده به روش سل-ژل :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 13

در این تحقیق اکسید روی (ZnO) به‌عنوان کاتالیست با هدف افزایش سطح ویژه روی پایه آلومینا-سیلیکا (Al2O3-SiO2) با استفاده از واکنش همزمان نیترات روی (Zn(NO3)2.6H2O)، تترااتیل‌اورتوسیلیکات (TEOS) و نیترات آلومینیوم (Al(NO3)3.9H2O) به روش سل- ژل سنتز شد. کامپوزیت‌های مورد نظر با درصد وزنی‌ 40،30،50، 70 و100 نسبت به اکسید روی و با نسبت در صد وزنی مساوی از آلومینا به سیلیکا سنتز شد. ساختار کامپوزیت‌های تهیه شده به وسیله مطالعات XRD، SEM، FESEM، EDS وBET مشخصه‌یابی شد. نتایج نشان داد که فاز کریستالی اکسید روی در زمینه آمورف آلومینا- سیلیس تشکیل و پراکنده شده است. وجود زمینه آلومینا- سیلیس باعث کاهش در رشد بلورهای اکسید روی، جلوگیری از آگلومره شدن و افزایش سطح ویژه کامپوزیت می­گردد. عملکرد این کامپوزیت ها به علت دارا بودن اکسید روی به عنوان فوتوکاتالیست در تخریب و جذب متیل اورانژ به عنوان مدلی از رنگ‌های نساجی مورد استفاده قرار می گیرد.

لینک کمکی