مقاله بررسي خواص پوشش با ساختار تغييرات تدريجي اکسيد تيتانيوم/هيدروکسي اپتايت، اعمال شده به روش الکتروفورتيک بر روي آلياژ تيتانيوم Ti-6Al-4V

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي خواص پوشش با ساختار تغييرات تدريجي اکسيد تيتانيوم/هيدروکسي اپتايت، اعمال شده به روش الکتروفورتيک بر روي آلياژ تيتانيوم Ti-6Al-4V :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 17

در تحقیق حاضر پوشش های تک لایه هیدروکسی اپتایت (HA)، اکسید تیتانیوم (TiO2) و پوشش با ساختار تغییرات تدریجی اکسید تیتانیوم/هیدروکسی اپتایت به روش الکتروفورتیک بر روی آلیاژ تیتانیومTi–6Al–4V اعمال گردید. مورفولوژی پوشش ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شد. همچنین ترکیب پوشش ها با استفاده از آنالیز های پراش اشعه ایکس (XRD) و طیف سنجی پراش انرژی اشعه ایکس (EDX) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در پوشش با ساختار تغییرات تدریجی اکسید تیتانیوم/هیدروکسی اپتایت، ترکیب پوشش از 100 درصد اکسید تیتانیوم/صفر درصد هیدروکسی اپتایت در سطح زیر لایه، به صفر درصد اکسید تیتانیوم/100 درصد هیدروکسی اپتایت در سطح خارجی پوشش تغییر کرده است. به منظور بررسی زیست سازگاری پوشش های اعمال شده، کشت سلول های بنیادی بند ناف بر روی آنها صورت گرفت. نتایج نشان داد که پوشش با ساختار تغییرات تدریجی و پوشش تک لایه هیدروکسی اپتایت نسبت به پوشش تک لایه اکسید تیتانیوم از زیست سازگاری به مراتب بالاتری برخوردار هستند. علاوه بر این میزان چسبندگی پوشش ها به وسیله آزمون برشی بررسی گردید و نتایج نشان داد که پوشش با ساختار تغییرات تدریجی از استحکام چسبندگی به مراتب بالاتری (MPa 31) در مقایسه با پوشش تک لایه هیدروکسی اپتایت (MPa 11) بر خوردار است.

لینک کمکی