مقاله سنتز و مشخصه يابي نانوميله هاي نقره و مس و بررسي هدايت حرارتي نانوسيال حاوي نانوميله‌هاي سنتزشده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله سنتز و مشخصه يابي نانوميله هاي نقره و مس و بررسي هدايت حرارتي نانوسيال حاوي نانوميله‌هاي سنتزشده :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 10

هدف این تحقیق, سنتز و مشخصه‌یابی نانومیله‌های مس و نقره و همچنین بررسی تغییرات میزان هدایت حرارتی نانوسیال‌های حاوی نانومیله‌های سنتز شده و آب می‌باشد. بدین منظور از AgNO3 و CuCl2 به عنوان پیش‌ساز نانومیله‌های نقره و مس استفاده گردید. فاز کریستالی نانومیله-های سنتز شده با استفاده از طیف XRD مورد آنالیز قرار گرفت. ارزیابی میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) جهت بررسی مورفولوژی نانومیله‌های سنتز شده مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از طیف XRD نشان داد که نانومیله‌های نقره ومس دارای ساختار کریستالی مکعبی می‌باشند. با توجه به نتایج حاصل از تصاویر TEM مشاهده شد که روش هیدروترمال سبب سنتز نقره و مس با مورفولوژی میله‌ای شکل می‌شود. نتایج حاصل از بررسی میزان هدایت حرارتی نانوسیال‌ها نشان داد که با افزایش دما در محدوده 20 تا °C60 و غلظت از 0.25 تا 0.5 درصد وزنی، میزان هدایت حرارتی نیز افزایش می‌یابد. نتایج حاصل از میزان هدایت حرارتی نشان داد کمترین و بیشترین میزان هدایت حرارتی نانوسیال حاوی نانومیله‌های نقره به ترتیب برابر W/m.K 0.56 و W/m.K 2.93 و در نانوسیال حاوی نانومیله‌های مس به ترتیب برابر W/m.K 033 و W/m.K 2.74 می‌باشد. همچنین نتایج حاصل نشان داد که میزان هدایت حرارتی نانوسیال حاوی نانومیله‌های نقره بیشتر از میزان هدایت حرارتی نانوسیال مس می‌باشد.

لینک کمکی