مقاله مطالعه اثر روش‌هاي مختلف آبياري و کشت بر راندمان مصرف آب و برخي خصوصيات عملکرد در سه رقم لوبيا چيتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه اثر روش‌هاي مختلف آبياري و کشت بر راندمان مصرف آب و برخي خصوصيات عملکرد در سه رقم لوبيا چيتي :
تعداد صفحات : 14

طی تحقیقی در سال‍های 1390 و 1391، اثر دو روش ‌آبیاری به همراه دو روش کشت بر عملکرد و راندمان مصرف آب در سه رقم لوبیا چیتی در استان زنجان مورد بررسی قرار گرفت. روش‍های آبیاری شامل آبیاری سحطی و آبیاری قطره‍ای با استفاده از لوله‍های T-Tape، روش‍های کشت شامل کشت کرتی و کشت جوی پشته‌ای و ارقام نیز شامل سه رقم لوبیا چیتی تلاش، خمین و COS16 بودند. طرح به صورت کرت‌های دو بارخرد شده در پایه طرح بلوک‍های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. بر اساس نتایج بدست آمده، استفاده از آبیاری قطره‏ای میانگین عملکرد دانه را 28 درصد نسبت به روش آبیاری سطحی افزایش داد. ارقام خمین و COS16 به ترتیب 36% و 32% نسبت به رقم تلاش افزایش عملکرد نشان دادند. در مجموع رقم COS16 به دلیل بالا بودن تعداد دانه در بوته و رقم خمین به لحاظ بیشتر بودن وزن صد دانه از عملکرد بهتری برخوردار بودند. رقم COS16 به دلیل داشتن فرم رویشی ایستاده، نسبت به آبیاری قطره‎ای و روش کشت فارویی، عکس‌العمل بهتری نشان داد. بیش‌ترین عملکرد دانه به میزان 8/3329، 1/3020 و 4/3010 کیلوگرم به ترتیب از تیمارهای خمین با آبیاری قطره‌ای و کشت کرتی، رقم خمین با آبیاری قطره‌ای و کشت فارویی و رقم COS16 با آبیاری قطره‌ای و کشت فارویی به دست آمد. در روش آبیاری قطره‌ای ، مقدار آب کمتری به میزان 32% و عملکرد دانه بیشتری حدود 28% حاصل شد. تمامی ارقام در شرایط آبیاری قطره‌ای افزایش عملکرد معنی‌داری را نشان دادند، اما عکس‌العمل ارقام نسبت به روش کاشت یکسان نبود.

لینک کمکی