مقاله بيان عوامل نسخه برداري MYB3R-2، ZFP252 و AP37 و طول ريشه در برنج تحت تنش خشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بيان عوامل نسخه برداري MYB3R-2، ZFP252 و AP37 و طول ريشه در برنج تحت تنش خشکي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 17

برنج از مهمترین غلات کشورهای آسیایی است. به دلیل محدودیت آب استفاده از ژنوتیپ­های مقاوم به کم آبی و مطالعه سازوکار‌های تحمل به خشکی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در این پژوهش سه رقم برنج ایرانی ندا، آمل3 و سنگ طارم تحت سه تیمار شاهد با سطح آبیاری مطلوب، مقدار آب قابل تبخیر خاک برابر با 1، 5/0 (تنش ملایم) و 2/0 (تنش شدید) در شرایط گلخانه پرورش یافتند. طول ریشه و سطح بیان ژن برخی از عوامل رونویسی شاملMYB3R-2, ZFP252 وAP37 در مرحله رشد رویشی به روش ریل-تایم پی سی آر کمی در این ژنوتیپ­ها مورد مطالعه قرار گرفت. طول ریشه در رقم ندا افزایش معنی­داری در مقایسه با رقم سنگ طارم در تنش خشکی ملایم و شدید نشان داد اما بین ارقام ندا و آمل 3 تفاوت معنی­داری مشاهده نشد. در تنش خشکی ملایم در رقم ندا افزایش کمتر و معنی داری در سطح بیان ZFP252 , AP37 و MYB3R-2 در مقایسه با رقم سنگ طارم و همچنین افزایش معنی­دار کمتری در سطح بیان ZFP252وAP37 در مقایسه با رقم آمل 3 مشاهده شد. در وضعیت تنش شدید، رقم ندا افزایش کمتر و معنی­داری در سطح بیان هر سه عامل نسخه­برداریدر مقایسه با رقم سنگ طارم نشان داد. بنابراین، رقم ندا احتمالاً به دلیل طول ریشه بیشتر در شرایط تنش خشکی رقم متحمل­تر و کاندیدی جهت انتخاب علیه تنش خشکی است اما سازوکار­های مختلفی در واکنش به خشکی در سطح بیان ژن­های پاسخ دهنده به این تنش در ارقام مختلف وجود دارد.

لینک کمکی