مقاله اثر محلول پاشي با مواد ضدتعرق و قطع آبياري بر عملکرد و اجزاي عملکرد آفتابگردان هيبريد فرخ در کشت دوم در منطقه ميانه ‌

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر محلول پاشي با مواد ضدتعرق و قطع آبياري بر عملکرد و اجزاي عملکرد آفتابگردان هيبريد فرخ در کشت دوم در منطقه ميانه ‌ :
تعداد صفحات : 17

به منظور بررسی اثر محلول­پاشی با مواد ضد تعرق و نیز قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان هیبرید فرخ به عنوان کشت دوم در منطقه میانه آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. محلول­پاشی با مواد ضدتعرق پارافین، آترازین، فنیل مرکوریک همراه با قطع آبیاری در مرحله ظهور گل­آذین، گلدهی و دانه­بندی انجام شد. صفات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت ، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، درصد روغن، وزن خشک طبق و قطر طبق، اندازه­گیری و محاسبه شدند. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که اثر متقابل قطع آبیاری و مواد ضد تعرق بر صفات وزن هزار دانه، قطر طبق و تعداد دانه در طبق در سطح احتمال 1% معنی­دار و درصد روغن در سطح احتمال 5% معنی­دار شد. محلول­پاشی ماده ضد تعرق فنیل مرکوریک استات نسبت به بقیه عملکرد دانه، وزن خشک طبق بیشتری را به خود اختصاص داد. قطع آبیاری در مرحله ظهور گل آذین با محلول­پاشی آترازین بیشترین افزایش را در درصد روغن دانه، قطر طبق و تعداد دانه در طبق را نشان داد. با توجه به نتایج حاصله استفاده از مواد ضد تعرق آترازین، با کاهش میزان تعرق و ذخیره آب برای مدت طولانی­تر، می تواند از روش­های مناسبی در مناطق خشک و نیمه خشک برای تولید بیشتر آفتابگردان باشد.

لینک کمکی