مقاله بررسي تأثير دو فرمولاسيون سم کاليپسو روي کرم سيب در استان آذربايجان شرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير دو فرمولاسيون سم کاليپسو روي کرم سيب در استان آذربايجان شرقي :
تعداد صفحات :21

کرم سیب Cydia pomonella L.، آفت کلیدی باغات سیب می‌باشد که هر سال چندین بار سموم مختلف علیه این آفت به کار گرفته می‌شود. به منظور دست‌یابی به یک حشره‌کش جدید و مؤثر روی این آفت و جایگزین کردن آن به جای سموم کم اثر، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 6 تیمار در چهار تکرار انجام گرفت. در این آزمایش کارایی سه دز 400،500 و600 پی پی ام حشره کش جدید کالیپسو او- دی به همراه فرمولاسیون اس- سی کالیپسو با دز 300 پی پی ام وسم آزینفوس متیل ای- سی با دز 2000 پی پی ام (به عنوان تیمار استاندارد) در مقایسه با تیمار شاهد (بدون سم پاشی) مورد ارزیابی قرار گرفت. آماربرداری یک روز قبل و 3، 7، 14 و 25 روز بعد از هر نوبت سم پاشی از میوه‌های ریخته شده هر کرت انجام ‌گرفت و در بیست و پنجمین روز آخرین سم پاشی ضمن جمع‌آوری و شمارش میوه‌های پای درختان هر کرت و شمارش تعداد میوه‌های سالم و کرموی روی هر درخت، آماربرداری کامل گردید. درصد تأثیر تیمارهای مختلف نسبت به شاهد بر اساس تعداد کل میوه‌های سالم و آلوده ریزش کرده و روی درخت به وسیله فرمول اشنایدر- اورلی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بین تیمارهای سم پاشی شده و شاهد از لحاظ درصد میوه سالم وبین تیمارهای سم پاشی شده از لحاظ درصد تأثیر در سطح احتمال 1% اختلاف معنی‌دار وجود دارد. مقایسه میانگین داده ها در سطح احتمال 1% نشان داد که از لحاظ درصد میوه‌های سالم و درصد تأثیر، تمام دزهای کالیپسو او- دی و کالیپسو اس- سی در یک سطح (به ترتیب a, ab) آزینفوس متیل در سطح b و شاهد در سطح c قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر دو فرمولاسیون سم کالیپسو با تمام دزهای مورد آزمایش بیشتر از سم استاندار منطقه (آزینفوس متیل) در کاهش میزان آلودگی مؤثرند، در نتیجه این سم می‌تواند با این دزها جایگزین سموم متداول منطقه شود.

لینک کمکی