مقاله بررسي فون کنه هاي آلوده کننده ي گوسفند و تغييرات فصلي جمعيت آن ها در استان آذربايجان غربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي فون کنه هاي آلوده کننده ي گوسفند و تغييرات فصلي جمعيت آن ها در استان آذربايجان غربي :
تعداد صفحات :10

این تحقیق به منظور تعیین گونه های کنه ی سطح بدن گوسفند در منطقه ی آذربایجان غربی و میزان توزیع آلودگی بر حسب سن و جنس در قسمت های مختلف بدن آنها، میزان تغییرات فصلی آلودگی و میزان شیوع آن در حیوانات مذکور انجام پذیرفت. این بررسی از اول فروردین تا اواخر اسفند ماه سال 1385 انجام گردید. در طی این مدت از 21 شهر تابعه استان آذربایجان غربی و در مجموع از تعداد 1800 رأس گوسفند نر و ماده ، نمونه گیری صورت پذیرفت. داده ها با استفاده از نرم افزارspss آنالیز گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که 44/13 درصد گوسفندها (243راس) آلوده به کنه بودند. بالاترین میزان آلودگی در گوسفندان مربوط به خرداد ماه و در شهر میاندوآب وکم ترین میزان آلودگی مربوط به بهمن ماه و در شهرستان شاهین دژ بوده است. در آنالیز آماری، اختلاف معنی داری، بین تعداد کنه های جداسازی شده در ماه های مختلف و فصول سال مشاهده گردید. از1200 کنه ی بالغ و نوچه ی شناسایی شده در روی گوسفندان، به ترتیب هیالوما آناتولیکم آناتولیکم (7/36%)، ریپی سفالوس بورسا با فراوانی(83/34%)، درماسنتور مارژیناتوس (75/12%)، هیالوما آناتولیکم اکسکاواتوم (41/8%)، بوافیلوس آنولاتوس (33/3%)، همافیزالیس پونکتاتا (8/2%)، همافیزالیس سولکاتا (1%)، ریپیسفالوس- سانگوینوس (83/0%) بیشترین فراوانی را داشتند و از 251 کنه بالغ و نوچه شناسایی شده، فراوانی آلودگی به کنه در قسمت های مختلف بدن گوسفندان به ترتیب در زیر دمبه (46%)، کشاله ران (22%)، سر و گردن ( 15%)، روی پستان(12%) و روی بیضه (5%) بوده که آنالیز آماری اختلاف معنی دار تعداد کنه های جداسازی شده در قسمت های مختلف بدن گوسفندان را نشان داد.

لینک کمکی