مقاله فراواني آللي و ژنوتيپي ژن کالپاستاتين در گوسفندان قزل، آرخامرينو و آميخته‌هاي آن‏ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله فراواني آللي و ژنوتيپي ژن کالپاستاتين در گوسفندان قزل، آرخامرينو و آميخته‌هاي آن‏ها :
تعداد صفحات :10

کالپاستاتین نقش تنظیمی در رشد ماهیچه‌ها و تردی گوشت بعد از کشتار دام دارد که ژن کنترل‏کننده آن بر روی کروموزوم شماره 5 گوسفند جای گرفته است. ارتباط برخی از شکل‏های آللی این ژن با افزایش وزن و صفات لاشه در گوسفند کشف شده است که این امر در نتیجه جانشینی ساده 1 نوکلئوتید در اگزون I ژن کالپاستاتین است که با تکنیک RFLP با آنزیم‏های برشی MspI و یا NcoI تشخیص داده می‌شود و می‌تواند به‏عنوان نشان‏گری در جهت اصلاح نژاد به‏کار گرفته شود. هدف از این تحقیق بررسی تنوع ژنتیکی ژن کالپاستاتین در گوسفند با روش MspI/RFLP است. در این تحقیق نمونه‌های خون از 137 رأس گوسفند (65 رأس گوسفند قزل، 42 رأس گوسفند آرخامرینو و 30 رأس گوسفند آمیخته آرخامرینو× قزل) جمع‌آوری گردید. DNA ژنومی از 50 میکرولیتر خون با روش سیلیکاژل استخراج گردید و برای ارزیابی کیفیت و کمیت DNA روش‏های ژل مونیتورینگ و اسپکتروفوتومتری مورد استفاده قرار گرفت. پس از استخراج DNA ژنومی، تکثیر ناحیه چندشکل ژن کالپاستاتین به طول 570 جفت باز با آغازگرهای اختصاصی Ovine Calp-F و Ovine Calp-R صورت گرفت. جهت برش آنزیمی قطعات DNA تکثیر شده، از آنزیم MspI استفاده گردید. محصولات هضم شده، بر روی ژل آگارز 5/1% الکتروفورز شده و با اتیدیوم‌بروماید رنگ‌آمیزی گردید. پس از تعیین ژنوتیپ تمامی نمونه‌های مورد مطالعه، از نرم‌افزار Popgene 1.32 برای بررسی آماری داده‌ها استفاده گردید که فراوانی آلل M در گوسفند قزل 69%، گوسفند آرخامرینو 48%، و آمیخته‌های F1 این دو نژاد 50% به‏دست آمد. بر اساس نتایج این مطالعه، جمعیت‏های مورد مطالعه در تعادل هاردی- واینبرگ قرار داشتند و این نشان می‏دهد که در جمعیت‏های گوسفندان مورد مطالعه، انتخاب ژنتیکی در راستای اصلاح نژاد برای ژن کالپاستاتین صورت نگرفته است.

لینک کمکی