مقاله اثر تاريخ کاشت معمول و دير هنگام بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام آفتابگردان در شرايط آب و هوايي همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر تاريخ کاشت معمول و دير هنگام بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام آفتابگردان در شرايط آب و هوايي همدان :
تعداد صفحات :17

به منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف آفتابگردان در کشت دوم، آزمایشی در مزرعه مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان همدان به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار شامل تاریخ کاشت (30 اردیبهشت، 5 و 20تیرماه) و رقم شامل سیرنا، یوروفلور و آرماویروسکی به اجرا درآمد. نتایج آزمایش نشان داد عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، قطر طبق، وزن هزاردانه اختلاف معنی­داری در سطح 1% و صفات شاخص برداشت، تعداد دانه در طبق و ارتفاع گیاه اختلاف معنی­داری در سطح 5% نشان داد و در تاریخ کشت معمول (30 اردیبهشت) بیشترین عملکرد دانه با میانگین 45/495 گرم در متر مربع به دست آمد. شاخص برداشت، عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در طبق، قطر طبق و وزن هزاردانه تاریخ کشت­های معمول 30 اردیبهشت و 5 تیرماه نسبت به 20 تیرماه بهبود یافتند. ارتفاع گیاه در به تاریخ کاشت 5 تیرماه بیشتر بود. ارقام آفتابگردان نیز قطر طبق و وزن هزار دانه در سطح 5% و ارتفاع گیاه در سطح 1% اختلاف معنی­داری با هم داشتند. بیشترین میزان قطر طبق و کمترین میزان وزن هزاردانه به رقم یوروفلور اختصاص داشت و رقم آرماویروسکی ارتفاع بیشتری نسبت به سایر ارقام داشت. تاریخ کاشت دیرهنگام 5 تیر ماه در شرایط اقلیمی منطقه توصیه می­شود و امکان کشت دوم هر سه رقم آفتابگردان بعد از برداشت غلات (به ویژه جو) در منطقه فراهم می­شود.

لینک کمکی