مقاله بهبود عملکرد گياه دارويي گل هميشه بهار با مهار به موقع سلمه تره در شرايط مزرعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بهبود عملکرد گياه دارويي گل هميشه بهار با مهار به موقع سلمه تره در شرايط مزرعه :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :18

چکیده به­منظور مطالعه تأثیر تداخل سلمه­تره بر عملکرد گل همیشه­بهار آزمایشی فاکتوریل در سال 1393 در ­دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار و با دو فاکتور تراکم­ سلمه­تره شامل صفر، 2، 4، 6 و 8 بوته در هر متر از ردیف کاشت و زمان ­نسبی ‌سبزشدن­ آن شامل همزمان، 10، 20 و 30 روز بعد از گل همیشه­بهار اجرا شد. نتایج نشان داد که زمان تا ظهور دوازدهمین برگ در گل همیشه­بهار در دو سطح تراکم 8-6 بوته در هر متر از ردیف 3/5 روز به تأخیر افتاد. در تیمار تراکم دو بوته سلمه­تره شاخص سطح برگ گل همیشه­بهار برابر با شاهد بود. اثر زمان ­سبز­شدن علف هرز بر زیست توده بیشتر از تراکم آن بود. به ازای افزایش هر واحد تراکم سلمه‌تره و نیز هر روز زودتر سبز شدن آن، از زیست توده گیاه زراعی به ترتیب حدود 3/6 و 5/1 گرم در متر مربع کاسته شد. شدت تأثیر رقابت علف هرز بر عملکرد اقتصادی بیشتر از زیست توده بود. سلمه­تره بیشتر در تراکم­های چهار بوته و بالاتر از آن توانست روی عملکرد تأثیر گذار باشد. با در نظر گرفتن 5% کاهش مجاز عملکرد آستانه خسارت اقتصادی سلمه­تره در مزرعه گل همیشه­بهار از موقعی شروع می شود که حداقل دو بوته سلمه­تره از روز دهم پس از سبز­شدن همیشه­بهار در مزرعه ظاهر شده و تا انتهای فصل رشد با گیاه زراعی رقابت کند. توصیه می­شود در صورت سبز­شدن حداقل دو بوته سلمه­تره در هر متر از ردیف در زمان قبل از روز دهم سبز­شدن همیشه­بهار نسبت به مهار آن اقدام کرد.

لینک کمکی