مقاله اثر اسيدساليسيليک بر صفات عملکرد و ميزان آسمولايت هاي تربچه (Raphanus sativus L.) در شرايط تنش رطوبتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر اسيدساليسيليک بر صفات عملکرد و ميزان آسمولايت هاي تربچه (Raphanus sativus L.) در شرايط تنش رطوبتي :
تعداد صفحات :16

خشکی یکی از تنش­های محیطی مهم است که بر رشد و نمو گیاهان آثار مخرب و زیان­آوری وارد می­سازد. یکی از روش­های مقابله با اثرات مضر این تنش، استفاده از تنظیم کننده­های رشد گیاهی مانند اسیدسالیسیلیک می­باشد. بدین منظور، این پژوهش به‎منظور بررسی اثر اسیدسالیسیلیک روی صفات عملکرد و میزان آسمولایت­های تربچه رقم تجاری Radish cherry belle انجام شد. آزمایش به‎صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در سال 1390 انجام شد. پس از گسترده شدن دومین برگ حقیقی تربچه، تنش رطوبتی به صورت کشت گلدانی با خاک رسی شنی اعمال گردید. تنش رطوبتی در سه سطح: آبیاری به فاصله یک روز (شاهد)، سه روز (تنش ملایم) و پنج روز (تنش شدید) و اسیدسالیسیلیک در سه سطح: صفر، یک و دو میلی‎مولار اعمال شد. جهت بررسی صفات عملکرد شامل: طول، قطر، وزن و سفتی بافت هیپوکوتیل (بخش زیر زمینی و خوراکی تربچه) مورد ارزیابی قرار گرفت. هم‎چنین برای بررسی اثر اسیدسالیسیلیک بر میزان آسمولایت­ها (پرولین و کربوهیدرات­های محلول) در شرایط تنش رطوبتی به‎ترتیب برگ پنجم و ششم بوته‎ها مورد بررسی قرار گرفت. اثر متقابل تنش رطوبتی و اسیدسالیسیلیک بر کلیه صفات مورد بررسی معنی­دار شد. در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که محلول‎پاشی با غلظت دو میلی‎مولار اسیدسالیسیلیک می‎تواند اثر منفی ناشی از تنش رطوبتی را در گیاه تربچه کاهش دهد.

لینک کمکی