مقاله تأثير تراکم‏ها و دوره‏هاي مختلف ظهور تاج‏ خروس (Amaranthus retroflexus L.) بر عملکرد و اجزاي عملکرد آفتابگردان (Helianthus annus L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير تراکم‏ها و دوره‏هاي مختلف ظهور تاج‏ خروس (Amaranthus retroflexus L.) بر عملکرد و اجزاي عملکرد آفتابگردان (Helianthus annus L.) :
تعداد صفحات :22

به منظور بررسی تأثیر تراکم و دوره‏های مختلف سبز شدن تاج‏خروس در رقابت با آفتابگردان، آزمایشی به‏‏صورت فاکتوریل در قالب بلوک‏های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد واحد میانه انجام شد. فاکتور اول شامل سه تراکم تاج خروس 5/1، 3 و 6 بوته در هر متر ردیف و فاکتور دوم پنج زمان سبز شدن تاج‏خروس شامل ظهور تاج خروس همراه با آفتابگردان و ظهور 2، 4، 6 و 8 هفته بعد از سبز شدن آفتابگردان بود. در طی این آزمایش اثر رقابت تاج‏خروس بر عملکرد و اجزای عملکرد و قطر طبق در آفتابگردان توسط تجزیه واریانس تحلیل و اثر دوره‏های مختلف ظهور تاج خروس توسط مدل سه پارامتره گامپرتز سنجیده شد. نتایج نشان داد با افزایش تراکم و کاهش فاصله ظهور تاج خروس و آفتابگردان تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، قطر طبق و عملکرد کاهش معنی‏داری یافتند، ولی با کاهش تراکم و تأخیر در ظهور تاج‏خروس افت در عملکرد و سایر صفات کاهش معنی‏داری پیدا کرد. با افزایش فاصله ظهور تاج خروس و آفتابگردان به بیشتر از شش هفته، تفاوت معنی‏داری در عملکرد دانه آفتابگردان به‏وجود نیامد که نشان‏دهنده عدم توانایی تاج خروس در کاهش عملکرد بعد از طی این مرحله بود، اما افزایش تراکم تاج خروس باعث کاهش عملکرد آفتابگردان بعد از این مرحله نیز گردید.

لینک کمکی