مقاله فنولوژي تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) در تداخل با سه رقم آفتابگردان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله فنولوژي تاج خروس (Amaranthus retroflexus L.) در تداخل با سه رقم آفتابگردان :
تعداد صفحات :24

به‏منظور کمی کردن واکنش تاج­خروس از نظر مراحل فنولوژیک در رقابت با سه رقم آفتابگردان دو آزمایش در طی سال­های 85-1384 به­صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار و با سه عامل رقم­آفتابگردان شامل آذرگل، هایسان و آلستار، تراکم ­تاج­خروس شامل 5، 15 و 25 بوته در هر متر از ردیف کاشت و زمان نسبی سبز شدن­ تاج­خروس شامل هم‏زمان، 15 و 30 روز بعد از سبزشدن ­آفتابگردان اجرا شد. تجزیه واریانس مرکب داده‏ها نشان داد که اثر سال غیرمعنی‏دار است. تعداد برگ در هر بوته تاج خروس با افزایش تراکم و تأخیر در زمان ­سبزشدن آن کاهش یافت و سه رقم مورد ­مطالعه واکنش متفاوتی از خود نشان دادند. سبز شدن هم‏زمان تاج­خروس با آفتابگردان نسبت به سبز شدن در 15 روز پس از آفتابگردان، شروع شاخه‏دهی را در تاج خروس در سطوح تراکم 5، 15 و 25 بوته در هر متر از ردیف، به­ترتیب 67/0، 33/0 و 2 روز در رقم آذرگل و 67/1، 33/1 و 33/4 روز در رقم هایسان به تأخیر انداخت و تأخیر در رقم آلستار نزدیک به صفر بود. با افزایش تراکم و دیرتر سبز شدن تاج خروس، شروع گل‏دهی آن در رقابت با هر سه رقم به تعویق افتاد و تأثیر زمان سبز شدن مهم‏تر از تراکم تاج خروس بود. سبز شدن زودتر تاج خروس تأثیر بیشتری را بر روی تأخیر گل‏دهی آن در رقم آلستار نسبت به دو رقم دیگر داشت. در هر سه رقم، زمان لازم از گل‏دهی تا رسیدگی و طول دوره رشد در تاج خروس­های برخوردار از شاخه‏های جانبی زیاد کاهش یافت.

لینک کمکی