مقاله اثر تلقيح بذر با کود زيستي نيتراژين بر جوانه‎زني و رشد اوليه کلزا (Brassica napus L.)، کنجد (Sesamum indicum L.) و آفتابگردان (Helianthus annus L.)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر تلقيح بذر با کود زيستي نيتراژين بر جوانه‎زني و رشد اوليه کلزا (Brassica napus L.)، کنجد (Sesamum indicum L.) و آفتابگردان (Helianthus annus L.) :
تعداد صفحات :17

به­منظور مطالعه تأثیر تلقیح بذر با کود زیستی نیتراژین در غلظت­های 2، 3 و 4 سی­سی به همراه شاهد آب مقطر بر جوانه­زنی و رشد اولیه کلزا، کنجد و آفتابگردان، سه آزمایش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که وقتی بذور کلزا بعد از افزودن 2 سی‎­سی نیتراژین کشت شدند، طول ریشه­چه و طول گیاهچه آن نسبت به شاهد به­ترتیب 110% و 60% افزایش یافت. در تیمار تلقیح بذور کنجد با 4 سی­سی نیتراژین، طول ریشه­چه با 48% افزایش نسبت به شاهد از 38 به 75 میلی­متر رسید. کاربرد 2 و 3 سی­سی نیتراژین توانست طول ساقه­چه کنجد را معادل 31% در مقایسه با شاهد فزونی بخشد. وقتی بذور کنجد با 2، 3 و 4 سی ­سی نیتراژین آغشته شدند، سرعت جوانه­زنی بذر به­ترتیب با 26، 48 و 14 درصد افزایش از 6/1، 9/1 و 5/1 به 3/1 جوانه‎زنی در روز رسید. با توجه به نقش مهم سرعت جوانه­زنی بذر در سبز کردن یکنواخت مزرعه، توصیه می­شود که بذور کنجد بعد از آغشته کردن با 3 سی‏سی نیتراژین کاشته شوند. اثر تلقیح بذر بر طول گیاهچه آفتابگردان معنی­دار بود و تیمار آغشته کردن بذر با 4 سی‎­سی نیتراژین بیشترین طول ساقه­چه (برابر 42 میلی­متر) را داشت. به­نظر می­رسد که بهبود نسبی طول گیاهچه در اثر کاربرد نیتراژین بتواند در سبز کردن یکنواخت محصول در شرایط مزرعه نقش داشته باشد.

لینک کمکی