مقاله اثر ضدباکتريايي اسانس اسطوخودوس بر باکتري Xanthomonas campestris و Escherichia coli

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثر ضدباکتريايي اسانس اسطوخودوس بر باکتري Xanthomonas campestris و Escherichia coli :
تعداد صفحات :17

استفاده از فرآورده­های طبیعی به جای مواد شیمیایی و آنتی­بیوتیک­ها در مهار باکتری­ها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این تحقیق با هدف تعیین اثر ضد باکتریایی اسانس اسطوخودوس بر دو باکتری Xanthomonas campestrisو Echerichia colis در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت. فعالیت ضدباکتریایی اسانس در مقایسه با آنتی­بیوتیک جنتامایسین با استفاده از روش نشر در آگار تعیین گردید. حداقل غلظت باکتری­ایستایی اسانس با استفاده از روش سری دو برابر رقت لوله­ای با تهیه غلظت­های مختلف از 004/0 تا 4% در محیط کشت آگار مغذی مشخص شد. حداقل غلظت کشندگی نیز با استفاده از روش کشت در محیط آگار مغذی تعیین گردید. همچنین ترکیبات شیمیایی اسانس اسطوخودوس با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی شناسایی گردید. میانگین قطر هاله عدم رشد در باکتری X. campestris از 35/0 ± 83/3 تا 77/0 ± 7/18 میلی­متر به ترتیب در غلظت­های 25/0 تا 4% و در باکتری E. coliدر غلظت­های 125/0 تا 4% از 7/0 ± 5/4 تا 9/0 ± 6/17 میلی­متر متغیر بود. حداقل غلظت باکتری­ایستایی و کشندگی اسانس اسطوخودوس علیه باکتری X. campestris به ترتیب معادل 1 و 2% و در مورد باکتری E. coliبه ترتیب معادل 125/0و 25/0% بود. بیشترین ترکیبات تشکیل­دهنده اسانس اسطوخودوس شامل لینالول (94/44%) و 8،1- سینئول (5/21%) بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که می­توان از اسانس اسطوخودوس به عنوان ترکیب ضدمیکروبی طبیعی در مبارزه با این دو باکتری بیماریزا استفاده نمود.

لینک کمکی