مقاله بررسي روابط برخي از صفات مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي ريحان (Ocimum basilicum L.)، تحت تأثير کاربرد کودهاي زيستي سوپر نيترو پلاس و بيو سوپر فسفات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي روابط برخي از صفات مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي ريحان (Ocimum basilicum L.)، تحت تأثير کاربرد کودهاي زيستي سوپر نيترو پلاس و بيو سوپر فسفات :
تعداد صفحات :16

به منظور بررسی روابط برخی از صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه ریحان (Ocimum basilicumL.) تحت تاثیر کودهای بیولوژیک بیو سوپر فسفات و سوپر نیترو پلاس، آزمایشی به صورت گلخانه­ای در پاییز 1390 در شهرستان دماوند در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل مصرف نیترو پلاس به میزان چهار لیتر در هکتار، بیو سوپر فسفات به مقدار دو لیتر در هکتار، مصرف همزمان چهار لیتر نیترو پلاس و دو لیتر بیو سوپر فسفات و شاهد (عدم مصرف نیترو پلاس و بیو سوپر فسفات) بودند که مقادیر مورد نیاز برای هر گلدان محاسبه شد. صفات مورد بررسی عبارت بودند از ارتفاع بوته، طول ریشه، وزن‎تر و خشک برگ، ریشه، ساقه، وزن‎تر و خشک بخش هوایی، قطر یقه، سطح برگ، کلروفیل­های a، b وکل و کاروتنوئید. بر اساس نتایج همبستگی، وزن‎تر اندام هوایی با ارتفاع بوته، قطر یقه، وزن‎تر صفات برگ و ساقه رابطه مثبت و معنی­داری داشت. بر اساس نتایج رگرسیون گام به گام، صفات میزان کلروفیل a، وزن‎تر برگ و ساقه موجب افزایش وزن‎تر بخش هوایی ­شدند. نتایج تجزیه علیت نشان داد که بیشترین اثر مثبت و مستقیم بر وزن‎تر بخش هوایی مربوط به وزن‎تر برگ بود. در مورد اثرات غیر مستقیم، ارتفاع بوته، قطر ساقه و وزن‎تر ساقه از طریق وزن‎تر برگ اثرات مثبتی بر وزن‎تر بخش هوایی نشان دادند. کلروفیل a از طریق وزن‎تر برگ اثر منفی بر وزن‎تر بخش هوایی گیاه داشت. در مجموع، نتایج این تحقیق نشان داد که خصوصیات وزن‎تر برگ و ساقه، قطر ساقه، ارتفاع بوته و کلروفیل a موجب افزایش وزن‎تر اندام هوایی گیاه ریحان شده و می‎توانند در برنامه‎های اصلاحی برای افزایش وزن‎تر اندام هوایی گیاه ریحان مفید واقع شوند.

لینک کمکی