مقاله بررسي نقش عوامل درون‌سازماني بر کميت و کيفيت اخبار تلويزيون در اتاق خبر (از ديدگاه کارشناسان واحد مرکزي خبر سازمان صداوسيما)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي نقش عوامل درون‌سازماني بر کميت و کيفيت اخبار تلويزيون در اتاق خبر (از ديدگاه کارشناسان واحد مرکزي خبر سازمان صداوسيما) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 26

تولید و محتوای اخبار در اتاق‌های خبر؛ قلب تپنده رسانه‌ها، به ‌شدت تحت تأثیر عوامل درون و برون‌سازمانی است. در این مقاله، عوامل درون‌سازمانی، باهدف تعیین میزان نقش متغیرهای ساختار، فرهنگ، سرمایه و نیروی انسانی، بر کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون در اتاق خبر بررسی شده‌اند. پژوهش مبتنی بر روش پیمایش و پرسشنامه محقق‌ساخته است. جامعه آماری 530 نفر و نمونه آن 112 نفر از کارکنان خبرگزاری صداوسیما را در برمی‌گیرد. بر اساس یافته‌ها؛ همه عوامل درون‌سازمانی، به نحوی در میزان کمیت و کیفیت اخبار نقش دارند؛ اما با توجه به نظر پاسخگویان، متغیر ساختار سازمانی به ‌عنوان مؤثرترین عامل در اتاق خبر، بیشترین نقش را در کمیت و کیفیت اخبار ایفا می‌کند. نتایج این پژوهش، با تبیین نقش برجسته ابعاد یکپارچگی (67/3)، فنّاوری (55/3)، تعهد (36/3)، تجهیزات (30/3) و حرفه‌ای بودن (25/3) بر کمیت و کیفت اخبار، ضرورت توجه مدیران رسانه را در توانمندسازی نیروی انسانی و تجهیز اتاق‌های خبر، به امکانات و فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات، بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد.

لینک کمکی