مقاله نقش احساس تنهايي و انسجام خانوادگي در گرايش نوجوانان به استفاده آسيب‌زا از تلفن همراه (مطالعه موردي: دانش‌آموزان دبيرستاني شهرستان محمودآباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش احساس تنهايي و انسجام خانوادگي در گرايش نوجوانان به استفاده آسيب‌زا از تلفن همراه (مطالعه موردي: دانش‌آموزان دبيرستاني شهرستان محمودآباد) :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 24

امروزه استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه از مشکلات رفتاری شایع در نوجوانان به حساب می‌آید و متغیرهای درونی و بیرونی بسیاری ازجمله احساس تنهایی و انسجام خانواده می‌تواند بر روی آن تأثیرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش انسجام خانواده و احساس تنهایی در پیش‌بینی استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه در دانش‌‌آموزان دبیرستانی است. برای این منظور 170 نفر از دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در دبیرستان‌های دولتی شهرستان محمودآباد در سال تحصیلی 94-1393 به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و به فرم کوتاه آزمون احساس تنهایی دانشگاه کالیفرنیا، مقیاس استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه و مقیاس انسجام خانواده فیشر پاسخ دادند. نتایج نشان داد که در گام نهایی تحلیل، انسجام خانواده، به طور منفی و احساس تنهایی، به طور مثبت پیش‌بینی‌کننده استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه بودند. این یافته‌ها از اهمیت متغیرهای انسجام خانوادگی و احساس تنهایی در روی آوردن نوجوانان به استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه حمایت می‌کنند. به نظر می‌رسد که برنامه‌های آموزشی مرتبط با افزایش انسجام خانواده و رشد مهارت‌های اجتماعی نوجوانان در کاهش استفاده آسیب‌زا از تلفن همراه مثمرثمر باشد.

لینک کمکی