مقاله رابطه کاربرد رسانه‌هاي جديد با انتظارات مخاطبان از تلويزيون ملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رابطه کاربرد رسانه‌هاي جديد با انتظارات مخاطبان از تلويزيون ملي :
تعداد صفحات :41

هدف پژوهش حاضر، که به روش پیمایشی انجام شده است، تبیین رابطه میان میزان و نحوه استفاده مخاطبان از رسانه‌های جدید با انتظارات آنان از تلویزیون ملی با توجه به ویژگی‌های فردی، اجتماعی‌ـ اقتصادی و دینی‌ـ فرهنگی آنان است. به این منظور 832 نفر از جوانان شهر تهران به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند ‌مرحله‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و داده‌های پژوهش با استفاده از روش‌های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و رگرسیون چند‌گانه مورد پردازش قرار‌گرفتند.یافته‌های تحقیق نشان دادند، هرچه مخاطبان دارای سطح تحصیلات بالاتر و مطالعه و پایبندی بیشتر به دستورات دینی باشند، نیاز آنان به استفاده از برنامه‌های تلویزیون کاهش می‌یابد و به دلیل افزایش انتظارات‌ از تلویزیون، ‌نیاز‌هایشان به طور کامل برآورده نمی‌شود. در نتیجه، نسبت به سایر گروه‌ها رضایت کمتری از برنامه‌های تلویزیون دارند. همچنین با افزایش میزان استفاده کاربران از اینترنت، انتظارات‌ آنها از تلویزیون کاهش می‌یابد و برای رفع نیازهای رسانه‌ای خود، از برنامه‌های تلویزیونی، استفاده کمتری می‌کنند.

لینک کمکی