مقاله نقش رسانه در توسعه فرهنگ ورزش در اوقات فراغت زنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش رسانه در توسعه فرهنگ ورزش در اوقات فراغت زنان :
تعداد صفحات :29

به منظور بررسی مقاله نقش رسانه در توسعه فرهنگ ورزش در اوقات فراغت زنان، تعداد 96 نفر از زنان شاغل در دانشگاه‌های شهر تبریز به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه‌ای که با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد نظریه رفتار و سلامتی و تناسب اندام تهیه شده بود، همچنین پرسشنامه‌های محقق‌ساخته ویژگی‌های فردی و نقش رسانه در توسعه ورزش، پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی (پیرسون، اسپیرمن، دوجمله‌ای وآزمون t) استفاده شد.نتایج نشان داد، بین سطح آگاهی بانوان از منافع بهداشتی حاصل از ورزش در اوقات فراغت و فعالیت رسانه رابطه مستقیم و معنی‌دار وجود دارد اما بین بی‌میلی و عوامل بازدارنده نسبت به شرکت در فعالیت‌های اوقات‌ فراغت و فعالیت‌های رسانه رابطه معنی‌دار وجود ندارد. همچنین میزان عوامل بازدارنده مشارکت بانوان، در سطح پایین و عوامل تشویق‌کننده، در سطح بالا قرار دارند.

لینک کمکی