مقاله مقايسه وضعيت موجود و مطلوب نقش راديو، تلويزيون و مطبوعات در ورزش بانوان از ديدگاه صاحبنظران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه وضعيت موجود و مطلوب نقش راديو، تلويزيون و مطبوعات در ورزش بانوان از ديدگاه صاحبنظران :
تعداد صفحات :26

پژوهش حاضر، به مقایسه وضع موجود و مطلوب نقش رادیو، تلویزیون و مطبوعات در ورزش بانوان از دیدگاه صاحبنظران پرداخته است. این پژوهش از نوع توصیفی‌ـ پیمایشی است و به صورت میدانی اجرا شده است. نمونه آماری این پژوهش را 100 نفر از صاحبنظران حوزه رسانه، 100 نفر از صاحبنظران حوزه ورزش و 100 نفر از بانوان ورزشکار در سطح ملی و قهرمان کشوری تشکیل دادند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، بین وضع موجود و مطلوب رسانه‌های گروهی در ورزش بانوان از دیدگاه آزمودنی‌ها تفاوت معنا‌داری وجود دارد. یعنی رسانه‌های گروهی نقش زیادی در توسعه ورزش بانوان دارند و این نقش به دلایلی، به درستی ایفا نمی‌شود. استفاده بهینه از کارکرد‌های رسانه‌های گروهی، برای اعتلای ورزش بانوان در سطح جامعه ضروری است.

لینک کمکی