مقاله مطالعه سنجش شاخص هاي کيفيت زندگي دانشجويان نمونه موردي: مراکز آموزش عالي شهر قاين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه سنجش شاخص هاي کيفيت زندگي دانشجويان نمونه موردي: مراکز آموزش عالي شهر قاين :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :38

پژوهش حاضر با هدف مطالعه سنجش شاخصهای کیفیت زندگی دانشجویی انجام شده است. چارچوب نظری ترکیبی از نظریات عینی و ذهنی کیفیت زندگی است که بر اساس نظریههای شالوک (Schalock)، دیدگاه سازمان جهانی بهداشت، نظریه توسعه انسانی و نظریه زاف (zaf) و ... در نظر گرفته شده است. روش پژوهش پیمایشی و از نوع توصیفی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در مراکز آموزش عالی شهر قاین در سال 1394 است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران کمی، برابر با 570 نفر و شیوه نمونهگیری، تصادفی مطبق و سهمیهای بوده است. میزان آلفای نهایی سؤالات پرسشنامه برابر با 73/0 بهدست آمده است. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامهی استاندارد کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت استفاده کرده ایم.، نتایج نشان میدهد که میانگین شاخص کیفیت زندگی برابر با 89/72 است که میتوان اذعان کرد که کیفیت زندگی دانشجویان در حد متوسط روبه بالا است. همانطور که یافتهها با استفاده از آزمون T (مقایسه میانگینها) نشان داده است، بالاترین فراوانی مربوط به بعد سلامت جسمانی (4/54%) است. همچنین پایینترین سطح در بین ابعاد کیفیت زندگی، مربوط به ابعاد روابط اجتماعی و سلامت محیط است. مطابق با این نتایج دانشجویان در بین شاخصهای سطح کیفیت زندگی خود به ابعاد سلامت جسمانی و روانی بیشتر اهمیت میدهند. میانگین سلامت روانی دانشجویان، متفاوت بوده است؛ بهعبارتی دانشجویان دختر به نسبت دانشجویان پسر، بیشتر در معرض افسردگی، اضطراب و نگرانی در این دوره قرار دارند. بهطور کل میانگین نمرات سلامت محیط و روابط اجتماعی، به نسبت دو شاخص دیگر مورد مطالعه (سلامت جسمانی و سلامت روان) بر اساس آمارهای بهدست آمده بهعنوان شاخصهای کیفیت زندگی در حد متوسط روبه پایین است. Abstract This research has been done with the aim to study the measurement of the quality indicators of student life. Theoretical framework is a combination of objective and subjective theories of quality of life and is considered based on the theories of Schalock, the World Health Organization’s view, human development theory and the theory of Zaf. The study is a descriptive survey. The statistical population consisted of all students studying in higher education institutions in Qayen city, in 2015. The sample size, using the quantitative Kukran formula, has been equal to 570 individuals and sampling methods have been random stratified and quota sampling. The final alpha of questionnaire was obtained 73/0. In order to collect information, the World Health Organization’s quality of life questionnaire was used. The results showed that the average life quality index is equal to 89/72, then we can say that the quality of student life is a moderate upward. As results, using T test (Means comparison), has shown the highest frequency is related to physical health (4/54 percent). Also, the lowest level among the quality of life aspects, is related to social relationships and health of the environment. According to these results, among their quality of life indices, students mostly care about physical and mental health. Mental health scores between students is different in this study. Female students than male students are more prone to depression, aمقاله مطالعه سنجش شاخص هاي کيفيت زندگي دانشجويان نمونه موردي: مراکز آموزش عالي شهر قاينiety and worry in this period. Generally, scores of environmental health and social relationships than other indices studied (physical health and mental health) as indicators of quality of life are moderate downward, according to statistics obtained. Keywords: Students, Social Relationship, Physical /Mental/ Environmental Health, Quality of Life, Qayen

لینک کمکی