مقاله بررسي کيفيت روابط متقابل در شبکه ي روابط اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي گناباد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي کيفيت روابط متقابل در شبکه ي روابط اجتماعي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي گناباد :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :37

تجربه اجتماعی انسان، عمدتاً با حضور در شبکه روابط متقابل اجتماعی شکل میگیرد. این پژوهش با هدف مطالعه کیفیت و چگونگی روابط متقابل دانشجویان در قلمروهای بسیار شخصی تا حیطههای عمومیتر انجام شده است. پژوهش در سطح توصیفی- همبستگی و به کمک فن پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری، شامل تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد در سال 1393 (2600نفر) بوده که با استفاده از شیوه نمونهگیری چندمرحلهای و بر اساس فرمول نمونهگیری کوکران، تعداد340 نفر از آنها بهعنوان نمونه آماری انتخاب گردیدهاند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساختهای است که اعتبار صوری آن توسط متخصصین تأیید شده است. از مجموع کل پاسخگویان، 5/92% روابط متقابل با اعضای خانواده را مطلوب و 5/7% بینابین و تنها 5/0% نامطلوب ارزیابی کردهاند. بیشترین مطلوبیت روابط در حوزههای صمیمیت، احترام و همدلی، مشارکت، مشاوره و فقدان حسادت در میان شبکه روابط خانوادگی و بویژه خانواده مادری و همسایگان و کمترین آن در روابط با همکاران گزارش شده است. مقدار آزمون دی سامرز در مورد همبستگی بین متغیرهای مقطع تحصیلات و کیفیت رابطه متقابل، 446/0- بوده که در سطح معناداری 001/0 حاکی از وجود رابطه معنادار معکوس بین این دو متغیر است؛ یعنی هرچه سطح تحصیلات کمتر باشد، کیفیت روابط متقابل بهتر است و برعکس. مهمترین و روشنترین نتیجه پژوهش، این را نشان میدهد که در میان جامعه آماری مورد بررسی، همچون سایر گروهها در ایران، خانواده مهمترین سازه اجتماعی تأثیرگذار در شبکه روابط متقابل است. این امر، بیانگر این است که بیشترین سرمایه اجتماعی در جامعه مورد بررسی، در حوزه خانواده بویژه خانواده مادری وجود دارد که بیانگر انسجام معطوف به درون (درون گروهی) است. در حالیکه کمترین میزان اعتماد و سرمایه اجتماعی، به فضای اشتغال و صحنه عمومی جامعه مربوط بوده که در واقع، انسجام معطوف به بیرون (برون گروهی) است. Abstract Social experience of human mainly forms with social network interactions. This study has been done with the aim to investigate the quality of students’ interactions in very private areas to more public domains. This is a survey with a descriptive-correlational method. The statistical population consists of 2600 Gonabad University students among which 340 were selected using Cochran’s sample size formula and multistage sampling method. The research instrument is a researcher-developed questionnaire that its validity was confirmed by experts. 92/5% of the respondents have evaluated favorable interactions with family members, 7/5% facultative and only 0/5% undesirable. Most utility of relations has been reported in the sphere of intimacy, respect and empathy, cooperation, consultation and lack of jealousy among the network of family relationships and especially mothers’ family and neighbors, and the lowest has been reported in relations with colleagues. D. Summers Test amount on correlation between educational level and quality of interaction was -0/446, which showed a significant inverse relationship between these two variables, at a significance level of P <0/000. This means that the lower the educational level, the better the quality of interaction and vice versa. The most important and obvious result of the research shows that among the studied population, as well as other groups in Iran, family is the most social structure affecting the mutual relations network. This indicates that the highest social capital, in the studied population, exists in the field of family, especially mothers’ family that shows solidarity towards the inside (inter group). While the least amount of trust and social capital is related to the situation of employment and public sphere of society that in fact, integration is focused on the outside (out group). Keywords: Social Network of Relations, Interactions, Gonabad

لینک کمکی