مقاله مطالعه تأثير سرمايه فرهنگي و مؤلفه هاي آن بر سبک تغذيه اي شهروندان شهر مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه تأثير سرمايه فرهنگي و مؤلفه هاي آن بر سبک تغذيه اي شهروندان شهر مشهد :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :45

سبک تغذیه یکی از ابعاد سبک زندگی است که شیوه و روش تغذیهی افراد در زندگی روزمره را شامل میشود که این سبک از زندگی، متأثر از سرمایه فرهنگی است. هدف اصلی این نوشتار، رابطه بین سبک تغذیه با سرمایهی فرهنگی شهروندان شهر مشهد است بهعبارت دیگر، در این پژوهش ابعاد مصرف مواد غذایی، تدارکات غذا، نوع خوردنیها، زمان صرف غذا، مکان غذا خوردن، نحوهی صرف غذا و صرف غذا در مهمانی، برای سبک تغذیهای در نظر گرفته شده است و رابطه این ابعاد با مؤلفههای سرمایه فرهنگی (سرمایه متجسد، سرمایه عینی و سرمایه ضابطهای و نهادی) مورد سنجش قرار میگیرد. روش تحقیق حاضر، پیمایش و ابزار مورد استفاده پرسشنامه خودمحققساخته است و جامعه آماری شهروندان شهر مشهد به تعداد 2766258 نفر است که بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونهای برابر با 510 نفر از شهروندان، با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب شدهاند. پایایی میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه 95/0 بهدست آمده است. دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که بین سرمایه فرهنگی و سبک تغذیهای رابطهی معناداری وجود دارد (000P≥0/). براساس تحلیل رگرسیون چندگانه، یافتهها نشان داد که 88% از واریانس متغیر وابسته (سبک تغذیه)، بهوسیله متغیر مستقل سرمایه فرهنگی تبیین و پیشبینی شده است و میزان همبستگی هر کدام از ابعاد سرمایه متجسد 89/0، سرمایه عینی 87/0 و سرمایه نهادی 89/0 با سبک تغذیهای شهروندان، بیانگر این نکته است که سرمایه فرهنگی و مؤلفههای آن میتواند پیشبینی کننده قدرتمندی برای سبک تغذیهای باشد. Nutrition style is one of the dimensions of lifestyle that incorporates the way people feed in. This style of life is influenced by cultural capital. The main goal of this article is to study the relationship between nutrition style and cultural capital of citizens of Mashhad city; In other words, in this study, the dimensions of food consumption, food supply, type of food, time to eat, eating places, and eating at parties are considered as nutritional style. So we measured the relationship of these dimensions with the components of cultural capital (explicit capital, objective capital, and institutional capital). The method of this study was to survey the tool of self-made questionnaire in the statistical population of the citizens of Mashhad city (N: 2766258). Based on the Cochran formula, a sample size of 510 citizens was selected using multi-stage cluster sampling. Reliability of the Cronbach’s alpha was 0.95. Data were analyzed using SPSS software and the results showed that there is a significant relationship between cultural capital and nutritional style (P≥0/000). Based on multiple regression analysis, the findings showed that 88% of variance of dependent variable (nutrition style) was explained and predicted by using independent variable of cultural capital. The correlation of each dimension of capital attracted 0.89, the objective capital of 0.87 and the institutional capital of 0.89 with the nutritional style of the citizens; this suggests that cultural capital and its components can be a powerful predictor for nutritional style. Keywords: Nutrition Style, Lifestyle, Cultural Capital, Citizens, Mashhad

لینک کمکی