مقاله بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي در افزايش خلاقيت کودکان دبستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي در افزايش خلاقيت کودکان دبستان :
تعداد صفحات :27

زمینه: خلاقیتدربالاترینسطحفعالیت‌هایشناختی انسانقراردارد. خلاقیتپتانسیلوتواناییاستکهدرفکر، اندیشه،قلم، رفتار و عملانسانجلوهپیدامیکند و مستلزم حل کردن مسائلی است. افراد خلاق قبل از آنکه مسائل را حل کنند آنها را می آفرینند یا بر پیچیدگی آن می افزایند. پس تنها از راه ایجاد این توانایی هاست که می توان افراد را برای مقابله با شرایط متغیر زندگی و موقعیت‌های جدیدی که مرتباً با آنها روبرو می شوند آماده کرد. هدف: پژوهش حاضر با هدف «بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی در افزایش خلاقیت کودکان دبستانی» صورت گرفت. روش: 86 نفر از دانش آموزان دوره ابتدایی دبستان های استان زنجان به صورت تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای و تصادفی به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابتدا آزمون تفکر خلاق تورنس در هر دو گروه اجرا شد و سپس مهارت های زندگی در مدت 20 جلسه (40 ساعت) به گروه آزمایش آموزش داده شد. پس از پایان جلسات آموزشی و سه ماه بعد در هر دو گروه، آزمون تفکرخلاقیت تورنس دوباره اجرا گردید. تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده با روش‌های t مستقل و وابسته و تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی «شفه» جهت مقایسه گروه‌ها انجام شد. یافته‌ها: تفکر واگرا از کلاس سوم به چهارم و همچنین از کلاس سوم به پنجم، دارای تفاوت معناداری بود ولی بین نمرات تفکر خلاق کودکان کلاس سوم و پنجم تفاوت معناداری (01/0>P) مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: با آموزش مهارت‌های زندگی می‌توان خلاقیت کودکان دبستانی را افزایش داد.

لینک کمکی