مقاله مقايسه رويکرد خلاقيت بين دانش‌آموزان مدارس عادي و هنرستان ها بر اساس آزمون خلاقيت تورنس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه رويکرد خلاقيت بين دانش‌آموزان مدارس عادي و هنرستان ها بر اساس آزمون خلاقيت تورنس :
تعداد صفحات :24

زمینه: درس هنر از دروس تأثیرگذار در ارتقای خلاقیت و نوآوری فراگیران است چرا که هنر کوششی برای آفرینش زیبایی است و می تواند در کنار دنیای واقعی، دنیای خیالی مملو از نقش‌ها و احساسات بی شائبه خلق کند. هدف: این پژوهش با هدف بررسی تفاوت خلاقیت دانش آموزان رشته های هنری و غیر هنری انجام شده است. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی و از نوع طرح پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری شامل همه دانش آموزان رشته های هنری هنرستان شرف شهر ملک شاهی و دانش‌آموزان رشته های غیر هنری دبیرستان حدیث شهر یاد شده است. نمونه پژوهش به صورت مساوی (30 دانش آموز هنری و 30 دانش آموز غیر هنری) به روش نمونه گیری تصادفیساده انتخاب شده است. ابزار پژوهش آزمون خلاقیت تورنس و داده های پژوهش با استفاده از آزمون تی دو گروهی مستقل تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌ها: بین خلاقیت دانش آموزان هنری و غیر هنری تفاوت معناداری مشاهده شد، دانش آموزان هنری و غیر هنری از لحاظ مؤلفه سیالی متفاوت بودند، دانش آموزان هنری و غیر هنری از لحاظ مؤلفه انعطاف متفاوت بودند، دانش آموزان هنری و غیر هنری از لحاظ مؤلفه ابتکار متفاوت بودند، دانش آموزان هنری و غیر هنری از لحاظ مؤلفه بسط نیزمتفاوت بودند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های به دست آمده می توان بیان کرد که دانش آموزان هنری در مقایسه با دانش آموزان غیر هنری خلاقیت بیشتری از خود بروز می دهند.

لینک کمکی